Market Monitor Bouw 2017 - Verenigde Arabische Emiraten

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Bouw

14 feb 2017

Na een stijging in 2016 zal het aantal wanbetalingen de komende maanden naar verwachting verder stijgen. Sinds 2016 stijgt ook het aantal faillissementen.

  • De daling van de olieprijzen sinds eind 2014 had een negatieve impact op de bouwactiviteiten in de VAE. De overheid, als grootste sponsor van bouwprojecten (vooral infrastructuurwerken), zag haar fiscale positie verslechteren door de teruglopende olie-inkomsten.
  • De commerciële en residentiële bouwsector heeft het moeilijk door de lagere vraag en afkoeling van de vastgoedmarkt. In 2016 werden ongeveer 10.000 woningen opgeleverd in Dubai, in plaats van de oorspronkelijk geplande 40.000 woningen.
  • De teruglopende vraag, betalingsachterstanden en zware concurrentie vraten aan de rentabiliteit van bedrijven – dit uitte zich in krappere marges en meer voorzieningen voor dubieuze vorderingen.
  • Bouwbedrijven zijn sterk afhankelijk van banken om aan het nodige werkkapitaal te komen. Door de lage vraag en het feit dat veel bouwbedrijven al een hoge hefboomwerking hebben, hanteren banken echter een veel restrictiever beleid.
  • Betalingen aan leveranciers en onderaannemers gebeuren doorgaans wanneer de vorderingen worden ontvangen van eindklanten; dit zorgt momenteel voor betalingsachterstanden en heeft verdere gevolgen in de handelscyclus. Veel kleine bedrijven hebben het immers moeilijk om hun betalingsverplichtingen te voldoen. Na een stijging in 2016 zal het aantal wanbetalingen de komende maanden naar verwachting verder stijgen. Sinds 2016 stijgt ook het aantal faillissementen.
  • Omwille van het momenteel moeilijke bedrijfsklimaat hebben we onze risicobereidheid verlaagd in alle deelsectoren van de bouw. We zijn bijzonder voorzichtig ten overstaan van grote kopers met een aanzienlijke blootstelling aan overheidsprojecten, kopers die actief zijn in het infrastructuursegment en bedrijven die ondersteuningsdiensten verlenen voor olievelden.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.