Market Monitor Automotive Japan 2017

Market Monitor

  • Japan
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

De Japanse autosector kampt met een dalende binnenlandse vraag als gevolg van demografische problemen en de invoering van belastingverhogingen in 2014 (consumptiebelasting) en 2015 (lichte voertuigen)

  • Binnenlandse verkoop blijft dalen
  • De winstmarges van autoproducenten daalden in 2016
  • De betalingstermijnen liggen tussen 30 en 60 dagen voor fabrikanten

De Japanse autosector kampt met een dalende binnenlandse vraag, als gevolg van demografische problemen (een daling van de bevolking en een groeiend percentage senioren) en de invoering van belastingverhogingen in 2014 (consumptiebelasting) en 2015 (belasting op lichte voertuigen). Voor oktober 2019 is opnieuw een verhoging van de consumptiebelasting gepland.

 

In 2016 verslechterden de winstmarges van Japanse autofabrikanten licht, vooral omdat de sterke Yen voor een lagere vraag in Noord-Amerika zorgde. Dat gezegd zijnde, staat de EU op het punt om invoerheffingen op auto’s te schrappen, in het kader van het handelsakkoord tussen de EU en Japan. Dat zal waarschijnlijk resulteren in een beter rendement voor Japanse autofabrikanten vanaf 2019.

 

De kapitaalvereisten in deze sector zijn hoog, maar Japanse autobedrijven hebben over het algemeen geen overdreven grote schuldenlast. Dankzij de bevredigende bedrijfsprestaties zijn banken doorgaans bereid om leningen toe te staan onder goede financieringsvoorwaarden. De lage rentevoeten helpen daarbij. Bovendien moedigt de Japanse overheid banken aan om bedrijven met grote financieringsbehoeften te ondersteunen.

 

De gemiddelde betalingstermijn in de Japanse autosector is circa 30 dagen voor detailhandelaren, 30-60 dagen voor fabrikanten en 60-90 dagen voor groothandelaren. Het betalingsgedrag in deze sector was de voorbije twee jaar zeer goed. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is zeer klein en men verwacht voor de komende maanden geen verslechtering, aangezien het bedrijfsklimaat naar verwachting stabiel blijft en banken bereid zijn om leningen te geven. Onlangs ging Takata Corporation, een grote leverancier van auto-onderdelen, wel failliet (zie hieronder). 

 

Gelet op de over het algemeen positieve indicatoren beschouwen we het kredietrisico en de bedrijfsprestaties van de auto-industrie als stabiel en blijft ons acceptatiebeleid zeer open voor grote fabrikanten en open voor groothandelaren en leveranciers van auto-onderdelen. Wat deze laatste segmenten betreft, staan we echter voorzichtiger tegenover kleine bedrijven, die vaak financieel zwakker staan dan grote bedrijven en die kwetsbaarder zijn voor plotselinge veranderingen in het marktsentiment. We staan ook voorzichtiger tegenover detailhandelaren, wegens de zwakke prestaties van de binnenlandse automarkt.

 

Voorzichtigheid is ook geboden bij bedrijven die banden hebben met Takata Corporation, de leverancier van auto-onderdelen die het faillissement heeft aangevraagd in Japan en de VS, na veiligheidsproblemen met airbags. Hierdoor moesten tientallen miljoenen auto’s worden teruggeroepen in de VS.  Takata zal defecte airbags wereldwijd blijven terugroepen, maar als hun financiële middelen opraken, kunnen enkele autofabrikanten en leveranciers genoodzaakt zijn om de resterende kosten te dekken.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.