Market Monitor - Focus op ICT sector - VK

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

Britse ICT-bedrijven zullen te maken krijgen met zwaardere concurrentie van hun Europese sectorgenoten, vooral door het sterker wordende Britse pond.

  • Krappe marges door dominantie van de grootste spelers
  • Veel bedrijven met een zwakke balans
  • Onzekerheid over overheidscontracten

MM_ICT_Polen_overzicht (NL)

De Britse ICT-sector telt meer dan 115.000 bedrijven die samen goed zijn voor een omzet van meer dan GBP 140 miljard. De Britse computersoftwaresector vertegenwoordigt 5% van de internationale markt. Met een waarde van GBP 14 miljard per jaar en 80 miljoen gsm-abonnementen is de Britse gsm-markt de grootste van Europa.

Men verwacht dat de verkoop van pc’s zal blijven dalen in 2015 en dat de tablet- en smartphonemarkten verder zullen groeien, maar allebei wel dichter bij hun verzadigingspeil zullen komen. De marges blijven krap door de dominantie van de grootste spelers – Samsung en Apple (in zijn contracten legt Apple bijvoorbeeld altijd vast dat zijn producten niet met korting verkocht mogen worden; daardoor hebben distributeurs vaak maar een marge van 3%).

MM_ICT_Polen_prestaties (NL)

Dankzij de verdere ontwikkeling van apps en nieuwe technologie zal de sector echter blijven evolueren. We verwachten ook een sterke groei van het segment ‘draagbare technologie’; zo verwacht het onderzoeksinstituut CCS Insight dat de verkoop met 158% zal stijgen in 2015.

Datacentra en cloudopslag zouden de sector daarbij een duwtje in de rug moeten geven, gezien de toename van investeringen op deze gebieden. Britse ICT-bedrijven zullen echter te maken krijgen met zwaardere concurrentie van hun Europese sectorgenoten, vooral door het sterker wordende Britse pond. Hoewel sommige Britse bedrijven daardoor voor buitenlandse ICT-bedrijven zullen kiezen, zullen tal van bedrijven – vanwege  gegevensintegriteit en dataterugwinning – hun gegevens nog altijd binnen het Verenigd Koninkrijk opslaan en dus op Britse IT-bedrijven vertrouwen.

Overheidscontracten vertegenwoordigen een groot deel van de omzet van IT-bedrijven. Maar in dit segment blijven seizoens-pieken een probleem; de overheidssector zorgt immers voor groteverkoopvolumes op twee belangrijke  momenten van het jaar – het einde van het boekjaar (april) en de (zomer)vakantie  (september). Tijdens deze twee momenten kunnen miljoenencontracten worden binnengehaald of misgelopen. Dat heeft dan ook een grote invloed op de jaarresultaten voor de distributeurs in kwestie.

MM_ICT_VK_plus_min_punten (NL)

Men verwacht dat 2015 opnieuw een moeilijk jaar zal worden voor de overheidssector door de verdere inkrimping van de budgetten. Het resultaat van de algemene verkiezingen in mei zou een grote rol kunnen spelen bij de toekomstige ICT-uitgaven van gemeentebesturen en andere instanties uit de overheidssector.

De balansen van ICT-bedrijven zijn vaak zwak door het gebrek aan activa en de grote afhankelijkheid van bankleningen. Gebouwen en machines worden doorgaans gehuurd om de algemene kosten laag te houden. Dat betekent dat leningen moeten worden gewaarborgd, ook met persoonlijke waarborgen. In de sectoris het ook de gewoonte dat bestuurders dividend uitkeren op jaarbasis; dat heeft zijn invloed op de sterkte van de balans.
 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.