Market Monitor - Focus op staal & metaal - Mexico

Market Monitor

  • Mexico
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

Staalverbruik trekt weer aan dankzij vraag vanuit de auto-industrie, maar verwacht wordt echter dat het aantal meldingen van niet-betaling de komende maanden zal toenemen.

Mexico’s binnenlandse productie van ruwstaal steeg in 2014 met 4,1% j-o-j tot 18,99 miljoen ton, terwijl het schijnbare staalverbruik met 12,2% toenam. De invoer van staal groeide met 19,5% tot 12,4 miljoen ton en kwam voornamelijk uit Japan, Zuid-Korea en China. De staalexport daarentegen kromp met 3,6% tot 5,8 miljoen ton, wat een tekort op de staalhandelsbalans veroorzaakte.

In 2014 en in de eerste helft van 2015 werd de binnenlandse vraag naar staal vooral ondersteund door de sterke groei van de auto-industrie (zowel autofabrikanten als fabrikanten van auto-onderdelen) evenals de sterke prestaties van het segment pijpleidinginstallaties. Dit heeft de zwakkere prestaties van de bouwsector goedgemaakt – een sector die in het tweede kwartaal van 2015 een bescheiden herstel liet optekenen, met name in het infrastructuursegment dat profiteerde van hogere overheidsinvesteringen. Deze opleving is bemoedigend maar nog steeds niet geheel bevredigend, aangezien de prestaties van de bouwsector langdurig ondermaats waren.

In de Mexicaanse staal- en metaalindustrie worden facturen na gemiddeld 90 tot 120 dagen betaald. De betalingsachterstanden en insolventiecijfers in deze sector waren de afgelopen zes maanden stabiel. Verwacht wordt echter dat het aantal meldingen van niet-betaling de komende maanden zal toenemen als gevolg van de depreciatie van de peso ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor import duurder wordt.

Externe risicofactoren voor de Mexicaanse staalindustrie zijn de volatiliteit van de internationale metaalprijzen, de groeiende onzekerheid over de Chinese economische prestaties en de ontwikkeling van de olieprijs. Plannen van de Mexicaanse overheid om te investeren in projecten die voortvloeien uit de recente energiehervorming en in infrastructuurprojecten kunnen nog worden gewijzigd.

Ons acceptatiebeleid blijft net als in 2014 voorzichtig, aangezien de potentiële wisselkoers- en staalprijsvolatiliteit een ongunstig effect kunnen hebben op de productiekosten. Tegelijkertijd kan de groeiende import negatieve gevolgen  hebben voor de binnenlandse productie.

Om een kredietlimietaanvraag met betrekking tot een bedrijf in deze sector nauwkeurig te beoordelen, vragen we momenteel een gecontroleerde jaarrekening voor het jaar 2014. Als die nog niet beschikbaar is, zouden we ons kunnen baseren op ‘management accounts’ van eind 2014 die door een bestuurder van het bedrijf zijn ondertekend, alsmede de meest actuele financiële informatie. Sommige verzekeringsaanvragen kunnen worden onderbouwd door handelservaringen en/of garanties/promessen (pagarés).

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.