Landenrapport Italië 2016

Landenrapport

 • Italië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

De liquiditeitsproblemen van Italiaanse bedrijven worden versterkt door aanhoudend slecht betalingsgedrag, met name van de publieke sector.

 

Overzicht Italië WE 2016

 

Vooruitzichten prestaties Italiaanse sectoren

 

Vooruitzichten Italië WE 2016

 

De insolventieomgeving

Slechts bescheiden daling insolventiepeil in 2016 na jaren van gestage toenames

In lijn met de zwakke Italiaanse economische prestaties de afgelopen jaren  is het insolventiepeil sinds 2008 elk jaar gestegen, tot bijna 16.000 faillissementen  in 2015. In 2016 wordt een lichte daling verwacht, door het bescheiden  economische herstel.
 
De liquiditeitsproblemen van Italiaanse bedrijven worden versterkt door aanhoudend  slecht betalingsgedrag, met name van de publieke sector. Bovendien  vertonen Italiaanse bedrijven in vergelijking met hun West-Europese tegenhangers  een hogere gemiddelde gearing — vooral kortetermijngearing. Veel  bedrijven lijden nog onder het restrictieve leningenbeleid

Economische situatie

Een bescheiden herstel is op komst

Reële groei Italië WE 2016
Na jaarlijkse inkrimpingen in de jaren 2012-2014 vertoonde de Italiaanse economie  in 2015 een bescheiden herstel van 0,6%. In 2016 zal het bbp naar verwachting  met 0,9% stijgen. De binnenlandse vraag zal naar verwachting verder  stabiliseren in 2016, door de lichte toename van investeringen en de voorspelde  versnelde groei in de consumptie van huishoudens tot 1,1%. Toch wordt, ondanks  een daling dit jaar, voorspeld dat de werkloosheid onveranderd hoog zal blijven,  met 10,9%.
 
 
 
 
 
 
 
Export van goederen Italië WE 2016
De exportgroei zal in 2016 naar verwachting vertragen. Italië heeft de laatste  jaren bijna 20% van zijn aandeel in zijn exportmarkten – vooral Europese  markten - verloren. Dat gezegd zijnde zal de Italiaanse productiviteit zich naar  verwachting verder herstellen. De Italiaanse banksector blijft onder druk staan en  met name kredietvoorzieningen voor kleinere bedrijven blijven beperkt.
 
Ondanks een aantal inspanningen tot begrotingsconsolidatie blijft de verhouding  staatsschuld/bbp hoog, met meer dan 130%. Om deze verhouding significant te  doen dalen, is een nominale jaarlijkse groei van 3% vereist.
 
 
 
 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.