Atradius Betalingsbarometer Noord- en Zuid-Amerika

Betalingsbarometer

 • Brazilië,
 • Canada,
 • Mexico,
 • Verenigde Staten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

23 sep 2015

Eén op de drie ondervraagde bedrijven in Brazilië, Canada, Mexiko en de Verenigde Staten, gaven aan dat ongeveer 20 procent van de waarde van hun facturen meer dan 90 dagen achterstallig is.

Onderzoekresultaten van Noord- en Zuid-Amerika

Internationaal onderzoek naar betalingsgedrag tussen bedrijven

onderzoekresultaten van Noord- en Zuid-Amerika over belangrijke factoren als betalingsachterstand, uitdagingen in winstgevendheid en meningen van de respondenten over trends in betaalgedrag uit de praktijk, per sector, voor de komende 12 maanden.

Eén op de drie ondervraagde bedrijven in Brazilië, Canada, Mexiko en de Verenigde Staten, gaven aan dat ongeveer 20 procent van de waarde van hun facturen meer dan 90 dagen achterstallig is. De meeste te lang uitblijvende betalingen komen voor rekening van buitenlandse handelspartners.  

Belangrijkste resultaten

Zo'n 95 procent van de bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika is in het afgelopen jaar geconfronteerd met te late betalingen van zowel binnen- als buitenlandse zakenrelaties. In Europa geldt dit voor 92,8 procent van de bedrijven. Dit komt overeen met gemiddeld bijna de helft van de totale waarde van zakelijke facturen - met name van buitenlandse transacties - die te laat of helemaal niet betaald worden.

Onderzochte bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika schreven gemiddeld 2,2 procent van de waarde van hun facturen als oninbaar af. Mexico en Brazilië zijn het zwaarst getroffen door oninbare vorderingen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.