NAFTA Landenrapport Costa Rica 2018

Landenrapport

 • Costa Rica
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 jan 2018

Ondanks economische diversifiëring blijft landbouw een belangrijke sector (goed voor 6,5% van het bbp en 13% van de beroepsbevolking).

 

 

 

 

 

NAFTA Costa Rica 2018

 

 

 

 

 

 

Economische groei zal in 2018 versnellen De economie van Costa Rica profiteert van een gunstig bedrijfsklimaat, geschoolde arbeidskrachten en sterke instellingen met weinig corruptie. In combinatie met stabiele particuliere investeringen, een groeiende overheidsconsumptie en een sterke export heeft dit geleid tot een stabiele bbp-groei van 3,9% in 2017.

Verwacht wordt dat de economische expansie in 2018 zal versnellen tot 4,3%, gedragen door een aanhoudende groei van de particuliere consumptie (stijging van 3,7% dankzij een dalende werkloosheid), stevige particuliere, buitenlandse en overheidsinvesteringen, en een aanhoudende exportgroei (stijging van bijna 6%). Verwacht wordt dat de inflatie licht zal toenemen, maar binnen het streefdoel van 2%-4% zal blijven.

Costa Rica’s economie is sterk afhankelijk van de VS (41% van de export, 67% van de bedragen van in het buitenland werkende arbeidskrachten en 25% van directe buitenlandse investeringen). Voorlopig worden er geen grote veranderingen verwacht, omdat de regering-Trump niet van plan is om de handelsrelaties met Costa Rica te herzien, in tegenstelling tot met andere landen. Om zijn economie te diversifiëren, onderhoudt Costa Rica ook contacten met China.


 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 


 

 

 

 

 

NAFTA rapport voorkant

 

 

Download

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land. Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

Download icoon

 

 

Download hier het volledige rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.