NAFTA Landenrapport Canada 2018

Landenrapport

 • Canada
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 jan 2018

Particuliere consumptie stimuleert groei, maar hoge schuldenlast van huishoudens kan gevaarlijk zijn voor de economie.

 

 

 

 

NAFTA Canada 2018

 

 

 

 

 

Economische groei versnelde in 2017 tot 3%

Vooral onder invloed van gedaalde olieprijzen en minder investeringen in mijnbouw, groeven en olie- en gaswinning vertraagde de Canadese bbp-groei in 2015 en 2016 tot onder 2%. In 2017 herstelde de economie echter met een groei van 3%, vooral door stevige toename in de consumptie van huishoudens, een herstel van de investeringen (vooral in de energiesector) en exportgroei. De economische opleving is in de tweede helft van 2017 wat afgevlakt, en verwacht wordt dat de bbp-groei in 2018 zal vertragen tot zo’n 2%, door een daling van de particuliere consumptie en de overheidsuitgaven.


 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

NAFTA rapport voorkant

 

 

 

 

Download

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land. Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 
 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Download hier het volledige rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.