MENA Landenrapport Tunesië 2018

Landenrapport

 • Tunesië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

24 jul 2018

De bbp-groei blijft in 2018 en 2019 naar verwachting gematigd (respectievelijk 2,5% en 1,8%) en onvoldoende om het hoge werkloosheidspercentage van meer dan 15% aanzienlijk terug te dringen.

 

MENA Tunesie kerncijfers 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENA Tunesie 2018 vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

Politieke situatie

 

Staatshoofd:
President Beji Caid Essebsi
(sinds december 2014)

Regeringsleider:
Premier Youssef Chahed
(sinds augustus 2016)

Regeringsvorm:
Coalitieregering van seculiere en
Islamitische partijen.

Bevolking:
11,7 miljoen (naar schatting)

Onstabiele veiligheidssituatie houdt aan

De huidige coalitieregering van nationale eenheid blijft nog steeds wankel met spanningen die om de hoek loeren. Deze regering, die bestaat uit zowel seculiere als (gematigde) islamitische partijen, vertoont een gebrek aan ideologische samenhang, wat een hindernis vormt voor efficiënte besluitvorming en de voortgang van hervormingen. Bij de belangrijkste seculiere alliantie in het parlement, Nidaa Tounes, lopen de spanningen over leiderschap en politieke koers hoog op. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van mei 2018 kwam slechts 40% van de kiesgerechtigden opdagen, een weerspiegeling van de wijdverbreide desillusie onder kiezers ten gevolge van de gespannen economische situatie en het uitblijven van vorderingen op het vlak van politieke en economische hervormingen.

De binnenlandse veiligheidssituatie is nog steeds gespannen en het risico op terroristische aanslagen blijft hoog. Deze dreiging tegengaan met behoud van de democratische vrijheden vormt een enorme uitdaging. De wijdverspreide sociale dissidentie, geïllustreerd door veelvuldige protesten en stakingen, ondermijnt bedrijfsactiviteiten en heeft een negatieve invloed op het investeringsklimaat. Er wordt echter niet verwacht dat de protesten snel tot grote maatschappelijke onrust zullen leiden en op korte termijn de democratie zullen bedreigen.

Economische situatie

 

 

 

 

MENA Tunesie 2018 - Reele groei bbp 2018

 

 

 

 

Fundamentele problemen blijven onopgelost

De bbp-groei blijft in 2018 en 2019 naar verwachting gematigd (respectievelijk 2,5% en 1,8%) en onvoldoende om het hoge werkloosheidspercentage van meer dan 15% aanzienlijk terug te dringen. De trage hervormingsvorderingen en sociale spanningen blijven wegen op de vooruitzichten op middellange termijn, terwijl de economische heropleving sterk afhankelijk blijft van de veiligheidssituatie. De inflatie neemt toe in 2018, onder invloed van de hogere voedselprijzen en van de verzwakking van de munt. Dat laatste tast dan weer het besteedbaar inkomen aan. Extra renteverhogingen door de centrale bank om de inflatie tegen te gaan, zou de groei negatief kunnen beïnvloeden. De financiële sector is nog steeds zwak en het niveau van niet-rendabele leningen blijft hoog.

 

 

 

 

 

MENA Tunesie 2018 - begrotingssaldo

 

 

 

 

 

Verwacht wordt dat het begrotingstekort slechts geleidelijk zal dalen in 2018 en 2019, met de steun van een IMF-programma (in mei 2016 keurde het IMF een uitgebreide vierjarige financieringsfaciliteit (EFF) van 2,9 miljard Amerikaanse dollar goed). De staatsschuld steeg tot 70% van het bbp in 2017 en met ongeveer 65% in buitenlandse valuta blijft deze schuld kwetsbaar voor wisselkoersschommelingen. Hervormen van inefficiënte overheidsinstellingen en snoeien in de enorme rekening van de overheidslonen (goed voor 70% van de primaire lopende uitgaven) zijn de belangrijkste prioriteiten op het gebied van fiscale hervormingen en er zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd om dat te doen. De Tunesische overheid heeft verlagingen voor brandstofsubsidies en een bevriezing van de overheidslonen aangekondigd. De bezuinigingsmaatregelen worden fel betwist door de machtige vakbonden en voorlopig is het IMF-programma amper geïmplementeerd. Elke gemiste IMF-uitbetaling heeft potentieel een grote impact, aangezien Tunesië sterk afhangt van internationale steun om zijn tekorten te financieren.

 

 

 

 

 

MENA Tunesie 2018 - buitenlandse schuld

 

 

 

 

 

De externe positie van het land blijft ook kwetsbaar: de tekorten op de lopende rekening zijn hoog en bedragen ongeveer 10% van het bbp. De deviezenreserves zijn geslonken tot een minimale importdekking van drie maanden (wat onvoldoende is om de vereiste buitenlandse brutofinanciering te dekken) en Tunesië blijft tot op heden afhankelijk van multilaterale steun. Om het externe concurrentievermogen te verbeteren en de druk op de reserves weg te nemen, ging de centrale bank akkoord met het IMF om de waardevermindering van de gecontroleerde wisselkoers (valutamandje met vooral euro en Amerikaanse dollar) te versnellen en minder vaak in te grijpen.

Meer structurele hervormingen zijn nodig om de economische groei te versnellen en de hoge werkloosheid terug te dringen. Bureaucratie aanpakken, corruptie terugdringen en het belasting- en subsidiestelsel hervormen zijn nodig om de economische omstandigheden te verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode lijn

 

 

Landenrapport MENA voorkant

 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel.

Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

pijl

 

Download hier het rapport

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.