Market Monitor Voeding Spanje 2017

Market Monitor

  • Spanje
  • Voeding

12 dec 2017

De agri-voedingssector, goed voor ongeveer 9% van de nationale economie en 2,4 miljoen werknemers, is een van de belangrijkste sectoren van Spanje.

De agri-voedingssector, goed voor ongeveer 9% van de nationale economie en 2,4 miljoen werknemers, is een van de belangrijkste sectoren van Spanje. Voeding vertegenwoordigt
meer dan 15% van de totale Spaanse export. Na een recordproductie-, -werkgelegenheid en -export in 2016 zou de Spaanse voedingsmiddelen- en drankenindustrie verder moeten groeien in 2017 en 2018, met respectievelijk 1,3% en 2,2%. Hoewel de sector nog altijd  versnipperd is, met tal van zeer kleine spelers, is er een consolidatieproces bezig.

De rentabiliteit van voedingsbedrijven hangt vooral af van enkele externe factoren, zoals de weersomstandigheden, grondstoffen- en energieprijzen, gewijzigde invoerregels
(buitenlandse klanten) en concurrentie van landen met lagere loonkosten. In de nabije toekomst zouden de winstmarges stabiel moeten blijven.

Tal van voedingsbedrijven hebben een hoge schuldenlast op korte termijn. Ze hebben veel behoefte aan externe financiering en de afgelopen jaren is hun toegang tot leningen (zowel voor werkkapitaal als voor faciliteiten op lange termijn) verder verbeterd, in lijn met het herstel van de Spaanse economie.

De gemiddelde betalingstermijn in de Spaanse  voedingssectoris 60 dagen. In 2017 bleef het aantal wanbetalingen laag; voor 2018 verwachten we geen stijging. Ook verwachten we volgend jaar geen toename van het aantal insolventies.

Omwille van de veerkracht en het stabiele betalingsgedrag van de voedingssector blijft ons acceptatiebeleid open. We staan echter voorzichtiger tegenover het zuivelsegment (afschaffing van de Europese melkquota en lage prijzen) en de deelsector vlees (wegens een sterke daling van de prijzen na de zomer, in combinatie met hogere  werkkapitaalvereisten begin dit jaar). We besteden bijzondere aandacht aan bedrijven met een hoge schuldenlast. We volgen de ontwikkeling van hun schulden en het gebruik van hun kredietlijnen nauwlettend op.


 

 

Dynamicline

 

 


 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 
 
 

 

 

Download icoon

 

Market monitor voedsel december 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.