Market Monitor Voeding Portugal 2017

Market Monitor

  • Portugal
  • Voeding

12 dec 2017

De Portugese voedingsmiddelen- en drankenindustrie zal naar verwachting met 2,5% groeien in 2017 en met 1,4% in 2018.

De Portugese voedingsmiddelen- en drankenindustrie zal naar verwachting met 2,5% groeien in 2017 en met 1,4% in 2018. De prijsdeflatie voor producenten in 2014 en 2015 had nadelige gevolgen voor de marges van bedrijven. Door de zware concurrentie en prijzenoorlogen in het segment voedingsdetailhandel daalde de rentabiliteit van voedingsbedrijven. In 2016 en de eerste helft van 2017 stegen de voedingsprijzen voor zowel consumenten als producenten echter weer, met positieve gevolgen voor de winstmarges. We verwachten dat de stijging van de winstmarges de komende maanden zal afvlakken, door een vertraging van de inflatie en een toename van de concurrentie, vooral in het segment voedingsdetailhandel. Tegelijk kampen plaatselijke   voedingsbedrijven met zware concurrentie vanwege internationale voedingsproducenten op de Portugese markt.

De gemiddelde betalingstermijn in de Portugese voedingssector is 60 dagen. In 2017 bleef het aantal wanbetalingen en insolventies van voedingsbedrijven in deze sector laag; voor 2018 verwachten we geen stijging, wegens de toegenomen veerkracht van de Portugese economie. Sinds 2016 is de toegang tot bankleningen in lijn met het economische herstel.

Ons acceptatiebeleid voor de voedingssector blijft over het algemeen open. We staan echter voorzichtiger tegenover het zuivelsegment, aangezien bedrijven in dit segment het moeilijker hebben door de afschaffing van de Europese melkquota en de momenteel lagere prijzen. Ook besteden we bijzonder aandacht aan bedrijven met een hoge schuldenlast. We kijken naar de evolutie van hun schuldenlast en hoe ze een eventuele, sterke toename van de schulden uiteindelijk aanpakken. We besteden ook bijzondere aandacht aan niet-aangewende kredietlijnen en het maturiteitsprofiel van hun schulden op lange termijn.
 

 

Dynamicline

 

 


 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 
 

 

 

Download icoon

 

Market monitor voedsel december 2017

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.