Market Monitor - Focus op de voedingsindustrie - Verenigd Koninkrijk

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Voeding

10 dec 2015

Het aantal insolventies van levensmiddelenbedrijven zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 15% stijgen.

Marktprestaties in een flits

De Britse foodsector wordt geconfronteerd met krimpende winstmarges als gevolg van de heviger wordende prijzenoorlogen in het retailsegment, de algemene daling van de verkoopvolumes (wat inefficiënties creëert in de fabrieken), de loongroei en de hoge energieprijzen. De lagere grondstofprijzen geven wat steun aan de toeleveringsketen, waarbij importeurs profiteren van de waardestijging van het pond ten opzichte van de euro.

De kapitaalbehoefte in de voedingssector is groot, omdat een groot aantal voedingsbedrijven werken met kredietcycli die veel werkkapitaalfinanciering vereisen. We stellen algemeen vast dat de betalingstermijnen langer worden, waardoor ook de kredietcyclus langer wordt en de financieringsbehoefte groter wordt.

In de Britse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 45 tot 60 dagen betaald. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is de afgelopen zes maanden gestegen. Dit is te wijten aan de toegenomen druk op de marges van bedrijven en aan het feit dat grotere spelers in de hele toeleveringsketen aandringen op langere betalingstermijnen en lagere prijzen. Verwacht wordt dat het aantal gevallen van betalingsachterstand en insolventie de komende maanden verder zal stijgen als gevolg van de toenemende concurrentie om schapruimte en de ongunstige contractvoorwaarden met retailers. Het aantal insolventies van levensmiddelenbedrijven zal dit jaar naar verwachting met ongeveer 15% stijgen.

Ons risicoacceptatiebeleid ten aanzien van bedrijven in de foodsector blijft soepel, al blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. We stellen ons soepeler op ten aanzien van afnemers die momenteel profiteren van de lagere grondstofprijzen en het sterke pond. Gezien hun volatiliteit moeten we de ontwikkelingen van de grondstofprijzen en wisselkoersen echter zorgvuldig in de gaten houden. Zo is de waardestijging van het pond gunstig geweest voor invoerders van groenten en fruit, maar tegelijkertijd heeft het verlies van contracten met retailers negatieve gevolgen gehad voor sommige bedrijven in deze subsector. Wij zijn over het algemeen voorzichtiger als het gaat om kleinere levensmiddelenbedrijven, omdat de bereidheid om aan het mkb kredieten te verstrekken is afgenomen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.