Market Monitor Voeding Polen 2018

Market Monitor

  • Polen
  • Voeding

19 dec 2018

De voedingssector blijft een van de sterkste bedrijfstakken in de Poolse economie, goed voor 13% van het bbp in 2017.

De sector ontwikkelt zich goed als gevolg van de groeiende
binnenlandse en exportvraag.

 

 

Market monitor Voeding Polen BBP 2018

 

 

De concurrentie op de Poolse voedselmarkt is groot, vooral wat de prijs betreft, aangezien de meeste producten homogeen zijn. Hoewel de winstmarges voor de meeste bedrijven stabiel zijn, blijven ze over het algemeen op een laag niveau. Hogere winsten worden alleen  gegenereerd door grotere deelnemers of kleine gespecialiseerde spelers, terwijl veel kleinere en middelgrote bedrijven moeite hebben om goed te presteren. Het is dan ook geen verrassing dat in dit segment een consolidatieproces is gestart en dat kleinere spelers op zoek zijn naar investeerders.

De financieringsbehoefte en financiële schuldenlast zijn hoog in de voedingssector. Na de toetreding van Polen tot de EU hebben de voedingsproducenten grote investeringen gedaan om hun concurrentiepositie op de Europese markt te verbeteren, voornamelijk via bankleningen. De huidige lage rentevoeten en de bereidheid van banken om leningen te verstrekken hebben verdere investeringen aangemoedigd. De moeilijkheden bij de terugbetaling van bankleningen zouden echter kunnen toenemen als de rentevoeten weer gaan stijgen.

De gemiddelde betalingstermijn in de Poolse voedingssector bedraagt 30 dagen. Het aantal late betalingen is over het algemeen hoog, aangezien grotere bedrijven hun hefboomwerking tegen leveranciers gebruiken door lange betalingstermijnen te eisen of betalingen te verlengen om hun eigen cashflow te verbeteren. Het aantal meldingen van
wanbetalingen is hoog en is in 2018 toegenomen, maar naar verwachting zal het in de komende maanden afnemen. Het aantal insolventies is gemiddeld vergeleken met andere sectoren, en zou in 2019 niet stijgen.

 

 

Market monitor Voeding Polen Vooruitzichten 2018

 

 

Ons acceptatiebeleid varieert per deelsector. Het is vooral neutraal voor de deelsector vlees, waar het in het algemeen goed gaat met het pluimveesegment, terwijl het varkensvlees wordt getroffen door de sluiting van verschillende overzeese markten als gevolg van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Tegelijkertijd zal vlees profiteren van grote investeringen van grote internationale spelers in dit segment.

Wij staan open voor Poolse zuivelbedrijven, omdat dit segment het momenteel goed doet, en neutraal voor dranken, waar prijsconcurrentie een probleem is.

Dat gezegd hebbende, zijn we restrictief voor de food-retail, met name voor middelgrote spelers, aangezien veel van hen werken met kleine of zelfs negatieve marges als gevolg van de felle prijsconcurrentie op een binnenlandse markt met zeer prijsgevoelige consumenten.

Fraudegevallen zijn een punt van zorg bij zowel binnenlandse als exportactiviteiten in alle voedingssectoren, maar het meest in de segmenten groenten, fruit en vlees.

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.