Market Monitor Voeding Polen 2016

Market Monitor

  • Polen
  • Voeding

02 dec 2016

Poolse voedingsproducenten profiteerden van een solide binnenlandse vraag en een toegenomen export.

  • Hoge hefboomwerking bij veel bedrijven
  • Meer betalingsachterstanden en insolventies in sommige segmenten
  • Betalingen na gemiddeld 45 dagen

De Poolse voedingsindustrie vertegenwoordigt 6% van het bbp en 13% van de export. Poolse voedingsproducenten profiteerden van een solide binnenlandse vraag (goed voor ongeveer 70% van de verkoop) en een toegenomen export. Na een stijging van 2,5% in 2015 zou de binnenlandse verkoop met 3,4% moeten toenemen in 2016, terwijl de export met 6% zou moeten stijgen. De belangrijkste Poolse exportbestemming blijft de EU, vooral Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar het aandeel van de buitenlandse export naar Azië en Afrika neemt toe. De verwachting is dat de sector in 2017 met meer dan 3% zal groeien.

Gezien de huidige fragmentatie, is een verdere concentratie en consolidatie binnen de Poolse voedingssector zeer waarschijnlijk. Met de steun van beleggingsfondsen is zo’n proces nu al aan de gang in het segment van de voedingsverwerkers, terwijl het consolidatieproces in het segment van de voedingsproducenten nog in de beginfase zit.

De productie van varkensvlees, die het merendeel van de Poolse vleesproductie vertegenwoordigt, neemt af door de lagere prijzen voor varkensvlees en de lagere rentabiliteit, die deels het gevolg was van het Russische embargo. Investeringen in dit segment werden extern gefinancierd, zodat veel bedrijven nu een zware schuldenlast torsen.

Sinds de afschaffing van de Europese melkquota in april 2015 kampt de zuivelsector met meer uitdagingen. Op lange termijn zouden Poolse landbouwers en zuivelproducenten echter van de afschaffing van productiebeperkingen kunnen profiteren en zo hun volledige productiecapaciteit kunnen benutten.

Betalingen in de voedingssector gebeuren na gemiddeld 45 dagen. In sommige segmenten is het aantal betalingsachterstanden en insolventies gestegen, bijvoorbeeld in de deelsector rood vlees, als gevolg van overaanbod en lage prijzen. We stelden ook meer faillissementen vast in het voedingsretailsegment, doordat kleine spelers met zware concurrentie en lage marges kampen.

Ons acceptatiebeleid blijft doorgaans open voor segmenten zoals fruit en groenten, zuivel en wit vlees. We zijn echter voorzichtiger wat het retailsegment betreft, voor slachthuizen en verwerkers van rood vlees. Ook besteden we bijzondere aandacht aan de hefboomwerking van bedrijven die slechts één soort voeding produceren. Veel investeringen werden extern gefinancierd; als gevolg daarvan torsen veel bedrijven een hoge schuldenlast. Na de Brexit-beslissing volgen we ook  voedingsbedrijven op de voet die afhankelijk zijn van de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.