Market Monitor - Staal - VS 2016

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

De omzet van de Amerikaanse staal- en metaalindustrie blijft lijden onder de lagere kostprijs voor geïmporteerd staal en de lagere vraag vanuit de olie- en gasindustrie, die met lagere olieprijzen kam

  • Toenemende invoer schaadt winstmarges van Amerikaanse bedrijven
  • Betalingsachterstanden nemen naar verwachting verder toe
  • Meer insolventies verwacht in het buizensegment

De omzet van de Amerikaanse staal- en metaalindustrie blijft lijden onder de lagere kostprijs voor geïmporteerd staal en de lagere vraag vanuit de olie- en gasindustrie, die met lagere olieprijzen kampt. Dit treft vooral de sector van de ‘oil country tubular goods’ (OCTG). De toegenomen vraag vanuit de bouw- en autosector zal Amerikaanse productievestigingen niet helpen op korte termijn, aangezien veel producenten hun metaal- en staalproducten in het buitenland kopen. Men verwacht dat de Amerikaanse
staal-/metaalmarkt een lager dan gemiddelde vraag, zwakkere prijzen en meer importconcurrentie zal blijven noteren in de tweede helft van 2016.

De winstmarges van staal- en metaalbedrijven zijn de voorbije 12 maanden sterk verslechterd door de negatieve impact van lagere importprijzen op de sector; deze negatieve trend zal naar verwachting aanhouden tot eind 2016. Sommige bedrijven  hebben voorraden liggen die ze tegen een hogere prijs ingekocht hebben dan ze momenteel op de markt kunnen verkopen. De concurrentie neemt toe, terwijl bedrijven proberen hun regionale reikwijdte (van lokaal naar regionaal, van regionaal naar nationaal) proberen te vergroten om nieuwe klanten te winnen en de omzet en winst op te drijven.

De financieringsvereisten en hefboomwerking in deze sector zijn over het algemeen hoog en banken zijn steeds minder bereid om leningen te verstrekken aan bedrijven.  Staal-/metaalbedrijven moeten financieel zeer sterk staan om voorkeursvoorwaarden voor leningen en rentevoeten te verkrijgen. De banken zullen meer druk uitoefenen door middel van strengere controles, vooral voor wentelkredieten en lagere kredietlijnen als uit de historiek blijkt dat minder dan de maximale leencapaciteit wordt benut.

De gemiddelde betalingstermijn is 30 - 45 dagen voor binnenlandse bedrijven en 60 - 90 dagen voor buitenlandse bedrijven. De betalingsachterstanden en wanbetalingen zijn toegenomen en zullen naar verwachting nog verder stijgen, doordat de cashflow van eindafnemers te lijden heeft onder een lagere groei, vooral in de OCTG-sector. Het aantal insolventies is toegenomen in het OCTG-segment en zal naar verwachting verder stijgen in 2016. Daarom hanteren we voorlopig een restrictief acceptatiebeleid.

We verwachten dat veel staal-en metaalbedrijven jaarrekeningen zullen voorleggen met een lagere omzet en bedrijfswinst, en met break-even of verlieslatende netto-inkomsten. De cashflow zal naar verwachting dalen, maar veel van de grotere beursgenoteerde bedrijven, die de baisse in 2008/2009 hebben meegemaakt, hebben de voorbije drie jaar cash opzij gezet en zouden de huidige baisse moeten kunnen overleven.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.