Market Monitor Staal Metaal Frankrijk 2018

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Metaal,
  • Staal

27 nov 2018

De Franse staal- en metaalsector wordt slechts in zeer kleine mate beïnvloed door Amerikaanse invoerheffingen (de Amerikaanse markt vertegenwoordigt slechts 4% van de Franse staal- en metaalexport).

  • Overcapaciteit blijft een probleem
  • Het aantal insolventies blijft naar verwachting laag
  • Het aantal wanbetalingen is gestegen

 

 

Market Monitor Staal Frankrijk 2018 - overzichtfrance steel 2018 pic1

 

 

In 2017 en in de eerste helft van 2018 profiteerde de Franse staal- en metaalsector van hogere verkoopprijzen, samen met een dynamische vraag vanuit de bouw- en autosector en een heropleving op het gebied van landbouwmachines. De omzet steeg met gemiddeld 2-3% en de bedrijfsmarges verbeterden. Dat gezegde zijnde bleven staal- en metaalbedrijven die afhankelijk zijn van de olie- en gassector (vooral in het segment speciaal staal), met een zwakke vraag kampen.

De Franse staal- en metaalsector wordt slechts in zeer kleine mate beïnvloed door Amerikaanse invoerheffingen (de Amerikaanse markt vertegenwoordigt slechts 4% van de Franse staal- en metaalexport). In de tweede helft van 2018 begon de toestand voor staal- en metaalbedrijven echter te verslechteren, door de teruggelopen vraag vanuit de bouwsector, een over het algemeen verslechterend bedrijfsklimaat, fellere concurrentie met krappere marges tot gevolg, en de vrees voor prijsdalingen door een wereldwijd overaanbod. 

 

 

Market Monitor Staal Frankrijk 2018 - ijzer

 

 

Overcapaciteit blijft een probleem voor de Franse handel in staal, ondanks het feit dat een verdere bedrijfsconcentratie en rationalisering enkele jaren geleden voor een daling van 15 à 25% zorgde. De bedrijfsmarges blijven doorgaans klein voor tal van kleine spelers, vooral kleine handelaren, groothandelaren en verwerkers van staal/metaal. Sommige kleine bedrijven slagen er echter in om in nichesegmenten met grotere marges te opereren.

Staalbedrijven zijn doorgaans sterk afhankelijk van bankleningen, ofwel vanwege hun hoge kapitaaluitgaven wanneer ze upstream werken en/of vanwege de behoefte aan kortetermijnleningen om hun werkkapitaalbehoeften en voorraden te financieren. De bereidheid van banken om leningen te verstrekken aan de sector kan momenteel als neutraal worden omschreven.

 

 

Market Monitor Staal Frankrijk 2018 - industrie

 

 

In 2018 en 2019 blijft het aantal insolventies naar verwachting laag, vooral omdat veel staal- en metaalhandelaren en groothandelaren zich weten aan te passen met een flexibele kostenstructuur, tenzij ze veel voorraden moeten financieren. Momenteel ontwikkelt het aantal betalingsachterstanden of herschikkingen zich echter in stijgende lijn, doordat producenten met cashdruk kampen als gevolg van grotere werkkapitaalbehoeften, terwijl ze niet altijd over voldoende liquide middelen beschikken.

Over het algemeen hanteren we een open acceptatiebeleid voorhet segment ijzer en staal en metaalrecycling. In 2017 en 2018 kende dit laatste segment een sterk herstel, na twee moeilijke jaren, met een hogere verkoop en betere marges. Daar veel bedrijven in het algemene metaalsegment met felle concurrentie en grotere werkkapitaalbehoeften kampen, is ons acceptatiebeleid neutraal. Dit geldt ook voor de metaalproductie, waar capaciteitsproblemen, cashflowdruk en de moeilijkheid om nieuwe investeringen te absorberen een probleem zijn. Ons acceptatiebeleid is restrictiever voor het segment staalgieterijen, dat het moeilijk heeft door overcapaciteit, een zware kostenstructuur en hoge productiekosten.

 

 

Market Monitor Staal Frankrijk 2018 - prestatievooruitzicht

 

 

In de staal- en metaalindustrie, die wordt gekenmerkt door overcapaciteit en volatiele prijzen, kunnen de omstandigheden snel veranderen, vooral wanneer een dalende omzet en marges niet (tijdig) worden opgevangen door een goed kostenbeheer. Een voorzichtig voorraadbeheer is van cruciaal belang geworden om de kosten te optimaliseren en plotselinge prijsdalingen op te vangen.

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.