Market Monitor Staal Metaal Duitsland 2018

Market Monitor

  • Duitsland
  • Metaal,
  • Staal

27 nov 2018

In 2017 en in de eerste helft van 2018 profiteerden Duitse staalproducenten van prijsstijgingen, wat voor betere resultaten en marges zorgde.

  • Meer uitdagingen op komst op middellange termijn
  • Productiestijging in 2017 en in de eerste helft van 2018
  • Betalingen vinden plaats na gemiddeld 30 à 45 dagen

 

 

 

 

Market Monitor Staal Duitsland 2018 - overzicht

 

 

 

 

Volgens de World Steel Association steeg de Duitse staalproductie in 2017 met 3,5% op jaarbasis, tot 43,6 miljoen ton. Tussen januari en augustus 2018 steeg de staalproductie opnieuw, met 3% op jaarbasis. In 2018 neemt de Duitse vraag naar staal naar verwachting maar licht toe met 0,5%; in 2019 vlakt deze af. 

In 2017 en in de eerste helft van 2018 profiteerden Duitse staalproducenten van prijsstijgingen, wat voor betere resultaten en marges zorgde. Het algemene economische herstel en de heropleving van investeringen in de olie- en gassector zorgden voor een betere ordersituatie, vooral in het segment buizen en leidingen. 

Duitse staalbedrijven hebben een beter algemeen vermogen en liquiditeit dan het gemiddelde in de productiesector, met uitzondering van kleine groothandelaren zonder prefabricageactiviteiten en/of diensten voor staal. Banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan de staal- en metaalsector.

 

 

 

 

Market Monitor Staal Duitsland 2018 - ijzer

 

 

 

 

Tot dusver wordt de directe impact van Amerikaanse invoerheffingen op staal en metaal als laag beschouwd (de VS vertegenwoordigt slechts 1,5% van de Duitse export van staal/aluminium). Het risico op dalende staalprijzen als gevolg van de extra instroom van staal in de EU blijft echter bestaan, ondanks de huidige beschermingsmaatregelen. Men verwacht dat zowel de prijzen als de marges in het beste geval stabiel zullen blijven. Een ander neerwaarts risico is een scherpe vertraging van de groei in de EU.

Naast problemen zoals strafheffingen en handelsbarrières zijn er ook aanhoudende structurele uitdagingen, zoals de volatiele grondstoffen- en verkoopprijzen en overcapaciteit, terwijl er meer buitenlandse concurrenten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn opgeklommen in de waardeketen, met prijs- en margedruk tot gevolg. Tegelijk dreigen het Europese emissiehandelssysteem en de hoge energiekosten in Duitsland de financiële lasten voor Duitse staal- en metaalbedrijven te verhogen. Het huidige tekort aan vrachtwagenchauffeurs resulteert in een scherpe stijging van de transportkosten; deze situatie zal de komende jaren naar verwachting verergeren.

Op middellange en lange termijn zou de sector zwaar te lijden kunnen krijgen van de dalende vraag naar staal en metaal vanuit de autosector, als belangrijke afnemer (door de verschuiving naar elektrische motoren en lichtere carrosserieën).

 

 

 

 

Market Monitor Staal Duitsland 2018 - industrie

 

 

 

 

De voorbije maanden zagen we geen verandering in het betalingsgedrag van bedrijven in de staal- en metaalsector. Betalingen vinden na gemiddeld 30 à 45 dagen plaats. Het aantal faillissementen onder Duitse staal- en metaalbedrijven bleef laag; voor 2018 en 2019 wordt geen grote verandering verwacht.

Ons acceptatiebeleid is overwegend positief of neutraal voor Duitse staal- en metaalbedrijven. Hoewel we doorgaans openstaan voor het segment ijzer- en staalproducenten, staan we neutraal tegenover metalen, omdat kleine en middelgrote groothandelaren in dit segment vaak een beperkt eigen vermogen en krappe marges hebben. Dit geldt ook voor de metaalproductie, vooral voor bedrijven die aan de autosector leveren. Bedrijven in dit segment kunnen de hogere grondstoffenprijzen vaak moeilijk doorrekenen aan OEM’s. Tegelijk kunnen huidige problemen in de autosector, zoals dieselgate en de Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), gevolgen hebben voor de rentabiliteit/liquiditeit van leveranciers. We blijven voorzichtiger wat het accepteren van kleine staalhandelaren betreft, vooral zij die geen andere activiteiten zoals prefabricage hebben en die een lage verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen hebben. Die kampen immers vaak met een felle concurrentie en krappe marges.

 

 

 

 

Market Monitor Staal Duitsland 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

 

We besteden bijzondere aandacht aan recente financiële informatie (balansen, tussentijdse cijfers, bankstatus, betalingstermijnen, contractduur, ordervolume, betalingsgedrag). Vanwege bovenvermelde uitdagingen kunnen grote problemen niet worden uitgesloten voor Duitse staal- en metaalproducenten op middellange termijn - de verkoop en winst van veel bedrijven in de hele waardeketen zouden dalen, terwijl het aantal wanbetalingen en faillissementen zou stijgen.

 

 

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

 

Download hier het rapport
De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.