Market Monitor Staal Metaal Canada 2018

Market Monitor

 • Canada
 • Metaal,
 • Staal

27 nov 2018

In de eerste helft van 2018 waren de resultaten voor veel Canadese staal- en metaalbedrijven positief. De Canadese export profiteerde van een zwakkere wisselkoers van de CAD ten opzichte van de USD.

 • De sector staat in hoge mate bloot aan Amerikaanse invoerheffingen van 25% op staal en 10% op aluminium, terwijl de export naar de VS meer dan 80% van de hele Canadese
  staal- en metaalexport vertegenwoordigt. Dit heeft dan ook gevolgen voor 45% van de binnenlandse staalproductie. Leveringen van staal en aluminium aan de VS waren goed voor 3% van de totale Canadese export van goederen naar zijn buurland en ongeveer 2% van de totale export van het land.
   
 • Market Monitor Staal Canada 2018 - ijzerDe impact op de sector is momenteel moeilijk te bepalen, aangezien het niet duidelijk is of de Amerikaanse heffingen lang van toepassing zullen zijn. In ieder geval zijn de vooruitzichten nu positiever; het voorlopige akkoord in verband met het nieuwe USMCA (dat NAFTA vervangt) betekent dat de heffingen voor Canada in de nabije toekomst zullen verdwijnen.
   
 • In de eerste helft van 2018 waren de resultaten voor veel Canadese staal- en metaalbedrijven positief. De Canadese export profiteerde van een zwakkere wisselkoers van de CAD ten opzichte van de USD. In de tweede helft van 2019 zullen de Amerikaanse heffingen naar verwachting echter gevolgen hebben voor de prestaties. Aan het eind van de eerste helft van 2018 nam de concurrentie op de markt sterk toe, doordat klanten hun orders verkortten vanwege de onzekerheid die de Amerikaanse heffingen met zich mee brachten. Hoewel men aanvankelijk meer consolidatie in de sector had verwacht, gebeurde dat niet. Wegens de betere vooruitzichten verwachten we geen verandering op dit vlak.
   
 • Market Monitor Staal Canada 2018 - prestatievooruitzichtenBetalingen in de Canadese staal- en metaalsector gebeuren na gemiddeld 65 dagen; de voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed. Men verwacht dat zowel het aantal betalingsachterstanden als het aantal insolventies zullen toenemen, tot het nieuwe USMCA-handelsakkoord wordt goedgekeurd en het probleem met de Amerikaanse invoerheffingen wordt opgelost.
   
 • Ons acceptatiebeleid is over het algemeen neutraal voor de staal- en metaalsector, op basis van optimistischere vooruitzichten na het USMCA-akkoord. We zijn voorzichtig bij het beoordelen van kopers die getroffen kunnen worden door de Amerikaanse heffingen, maar dekken deze op basis van positieve financiële cijfers, bankgegevens en gegevens van kredietbureaus.

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.