Market Monitor Staal België 2017

Market Monitor

  • België
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

In 2016 groeide de Belgische staalproductie met 5,9 % op jaarbasis en tussen januari en augustus 2017 met 5,1%, tot 4.500 metrische ton.

In 2016 groeide de Belgische staalproductie met 5,9 % op jaarbasis en tussen januari en augustus 2017 met 5,1%, tot 4.500 metrische ton. Sinds de tweede helft van 2016 profiteerde de Belgische staal- en metaalsector van een opleving van de verkoopprijzen, in combinatie met een grotere vraag vanuit de auto- en bouwsector, de belangrijkste afnemers.

De concurrentie blijft zwaar, vooral met Aziatische staal- en metaalbedrijven op internationale markten. De winstmarges ontwikkelen zich over het algemeen stabiel, terwijl de financiële behoeften en hefboomwerking groot zijn.

In 2016 daalde het aantal betalingsachterstanden in de staalen metaalindustrie, terwijl zowel het aantal als het bedrag van wanbetalingen en kredietverzekeringsclaims vrij laag blijven in 2016 en in de eerste helft van 2017. We verwachten dat zowel de betalingen als de insolventies stabiel zullen blijven in de tweede helft van 2017 en in 2018.

Ons acceptatiebeleid is doorgaans open tot neutraal voor de staal- en metaalsector. Acceptatiebeslissingen worden vooral genomen op basis van actuele informatie (contacten met kopers) en een nauwe opvolging van de ontwikkeling van de prijzen voor ijzererts en metalen, om de potentiële impact van prijswijzigingen op de financiële toestand van kopers in te schatten. Vanwege prijsschommelingen zijn voorraadrotaties en volume-ontwikkelingen in sommige gevallen een betere indicator voor de prestaties van een bedrijf dan zijn omzet. Vooral de marges in het segment staal- en metaalrecycling en -handel zijn zeer gevoelig voor prijsschommelingen.


 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Rapport market monitor

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Download icoonMarket monitor staal november 2017

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.