Market Monitor Machines Italië 2018

Market Monitor

  • Italië
  • Machines/Engineering

13 nov 2018

Net als in de voorbije jaren blijft de concurrentie op de binnenlandse markt groot, vooral onder kleine en middelgrote machinefabrikanten die afhankelijk zijn van bouwbedrijven.

  • Lagere groei verwacht in 2018 en 2019
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 110 dagen
  • Nog altijd zwakke prestaties in het bouwgerelateerde segment

 

 

 

 

Market Monitor Machines Italië 2018 - overzicht

 

 

 

 

De Italiaanse machine-/technische sector bleek relatief veerkrachtig te zijn tijdens de economische baisse in Italië na 2018, door zijn exportgerichtheid, hoge specialisatiegraad en precisiemachines met een toegevoegde waarde. In 2017 groeide de toegevoegde waarde van de sector met ongeveer 5%. Die stijging zal naar verwachting echter vertragen in 2018 (+2,7%) en 2019 (+0,9%), in lijn met de lagere economische groei.

 

 

 

Market Monitor Machines Italië 2018 - sector

 

 

 

Net als in de voorbije jaren blijft de concurrentie op de binnenlandse markt groot, vooral onder kleine en middelgrote machinefabrikanten die afhankelijk zijn van bouwbedrijven. Terwijl de binnenlandse kapitaalinvesteringen weer toenemen sinds 2016, lijden de prestaties van het segment bouw- en wegenbouwmachines nog altijd onder het trage herstel van de bouwsector in Italië. Het segment grondverzetmachines is sterk afhankelijk van openbare werken en kampt dan ook met structureel trage betalingen door overheidsbedrijven. Tegelijk blijft de vraag naar machines voor de olie- en gasindustrie zwak, doordat het investeringsniveau daalde toen de olieprijzen laag waren en zich nog
niet heeft hersteld.

 

 

 

Market Monitor Machines Italië 2018 - machinesector

 

 

 

In tegenstelling hiermee blijft het machinesegment dat afhankelijk is van de maakindustrie profiteren van de groei van de export en grotere vraag op de binnenlandse markt (vooral vanuit de auto-industrie en voedingssector). Men verwacht dat grotere en meer gediversifieerde machinefabrikanten en exportgerichte bedrijven uit het MKB beter zullen presteren en meer cash zullen genereren. Machinefabrikanten die actief zijn in de landbouw- en voedingssector deden het goed in 2018, maar verwacht wordt dat de verkoop licht zal dalen in 2019.

Over het algemeen zijn de winstmarges van Italiaanse machinefabrikanten vrij groot in vergelijking met andere sectoren. Naar verwachting zullen ze de komende 12 maanden verder stijgen, tenminste in de groeiende deelsectoren. Net als in 2017 vinden betalingen in de Italiaanse machinesector nog steeds na gemiddeld 110 dagen plaats. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en het aantal late betalingen laag. Het aantal wanbetalingen bleef de voorbije 12 maanden stabiel en zou de komende maanden laag moeten blijven. Het aantal insolventies in de machinesector is relatief laag en zal in 2019 naar verwachting afvlakken of zelfs licht dalen.

 

 

 

Market Monitor Machines Italië 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open, vooral voor grote bedrijven en op de exportgerichte niche-deelsectoren (bijvoorbeeld precisiemachines). Die bedrijven kunnen doorgaans solide financiële cijfers en een goede liquiditeit voorleggen. We blijven echter voorzichtiger staan tegenover bedrijven die actief zijn in eindsectoren die het nog altijd moeilijk hebben (bijvoorbeeld de bouwsector) en die afhankelijk zijn van overheidsbedrijven. Ook volgen we machinefabrikanten op de voet die onderdelen en installaties maken voor de olie- en gasindustrie.

 

 

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.