Market Monitor - Machine - Belgie 2016

Market Monitor

  • België
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De vraag naar Belgische machines en techniek wordt nog steeds beïnvloed door de moeilijkheden waar sommige grote koperssectoren mee kampen (bijvoorbeeld de bouwsector).

  • Productie- en landbouwmachines doen het daarentegen vrij goed. Hoewel de concurrentie groot is, profiteren kwaliteitsproducenten doorgaans wel van een concurrentievoordeel.
  • De winstmarges van Belgische machine-producenten zijn over het algemeen stabiel gebleven de voorbije 12 maanden, doordat bedrijven hun kostenbasis wisten te verlagen. De komende maanden zouden de marges stabiel moeten blijven of licht verminderen, afhankelijk van het activiteitenniveau (orderboeken).
  • Een groot probleem voor deze sector is dat banken doorgaans nog altijd minder geneigd zijn om leningen toe te staan. Bedrijven die geen toegang hebben tot financiering, kunnen niet duurzaam presteren: de hefboomwerking was altijd al hoog in de machinesector, door de benodigde investeringen.
  • Betalingen in de Belgische machine-industrie gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is gemiddeld en het aantal late betalingen was de voorbije jaren laag.
  • Hoewel nog steeds laag in vergelijking met andere sectoren, is het aantal wanbetalingen de voorbije zes maanden gestegen; men verwacht dat deze negatieve trend zal aanhouden. Het aantal insolventies in deze sector is laag, maar laat een lichte verslechtering zien
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.