Market Monitor ICT India 2018

Market Monitor

 • India
 • Electronica/ICT

12 jun 2018

In 2018 zou de ICT-sector met 9,1% moeten groeien. Vergeleken met buitenlandse ICT-markten blijft India koploper op het vlak van groei.

 • Market Monitor ICT India 2018 - ICTITES-bedrijven (IT & IT Enabled Services) waren een van de belangrijkste drijvende krachten achter de economische groei van India, goed voor ongeveer 8% van het Indiase bbp in 2017. IT vertegenwoordigt meer dan 45% van de totale dienstenexport van het land.
   
 • In 2018 zou de ICT-sector met 9,1% moeten groeien. Vergeleken met buitenlandse ICT-markten blijft India koploper op het vlak van groei. De belangrijkste groeifactoren zijn de betere economische indicatoren, het stijgende beschikbaar inkomen, de penetratie op plattelandsmarkten, steden van tier 2 en 3, online en digitale marketing, de bloeiende e-commerce en overheidsinvesteringen in de sector.
   
 • Maar ondanks een solide groei wordt de sector nog altijd
  gekenmerkt door zware concurrentie en goedkope import.
  Hierdoor komen vooral kleine IT-doorverkopers en -distributeurs
  onder druk te staan die met zeer krappe marges werken.
   
 • Betalingen in de Indiase ICT-sector gebeuren na gemiddeld
  90-120 dagen. De invoering van een landelijke belasting op
  goederen en diensten (Goods & Services Tax, GST) in juli 2017
  zorgde aanvankelijk voor enige dubbelzinnigheid in de fiscale
  structuur, met als gevolg vertragingen op het vlak van verkoop
  en facturatie. Maar hoewel administratieve uitdagingen
  voor tijdelijke cashflow-problemen zorgden, lag het aantal
  wanbetalingen en kredietverzekeringsclaims in het segment
  IT-distributie in 2017 lager dan in 2016. In 2018 verwachten
  we geen sterke stijging van het aantal betalingsachterstanden
  en insolventies.
   
 • Market Monitor ICT India 2018 - vooruitzichten We hanteren doorgaans een open acceptatiebeleid voor IT-producten en -diensten, aangezien deze deelsector veel grote (vooral beursgenoteerde) bedrijven telt die goede financiële cijfers kunnen voorleggen en aangezien de bedrijfsvooruitzichten
  gunstig blijven (India is een belangrijke
  bestemming voor outsourcing, goed voor een marktaandeel van ongeveer 55% wat de wereldwijde outsourcing van diensten
  betreft.
   
 • Voor het segment telecommunicatie hanteren we een neutraal
  acceptatiebeleid. Hoewel de penetratie van gsm’s en het
  internetgebruik toeneemt, is de concurrentie groot en staan
  de prijzen onder druk; ook is er weinig tot geen productdifferentiatie.
   
 • We staan ook neutraal tegenover het segment ICT-distributie
  en -detailhandel, dat veel kleine bedrijven telt (vooral eenmanszaken/
  partnerschappen) en wordt gekenmerkt door
  zware concurrentie en prijsdruk. Veel spelers hebben slechts
  een matig financieel risicoprofiel, dat wil zeggen een schaarse
  liquiditeit en krappe marges met een beperkte of geen
  toegevoegde waarde.

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

 

Download icoon  Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.