Market Monitor Duurzame Consumptiegoederen België 2019

Market Monitor

  • België
  • Duurzame consumptiegoederen

11 apr 2019

In 2018 was er bescheiden groei in het segment van huishoudapparaten, maar de gemiddelde prijzen in dat segment zijn wel gedaald.

De marktsituatie is voor de detailhandel van duurzame consumptiegoederen in België in het algemeen achteruitgegaan. Er is zware concurrentie en fysieke winkels hebben te lijden onder verminderde bezoekersaantallen. De consument verkiest een verkoopervaring en de bijhorende diensten boven de eenvoudige aankoop van producten.

Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - België

Meer weten over de economische prestaties van de detailhandelsector in België? Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline
Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - voorblad

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.