Market Monitor Italië - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Italië
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

Voor 2017 verwacht men dat de groei van de particuliere consumptie in Italië zal vertragen tot 0,5%, na een groei van 1,4% in 2016.

  • De binnenlandse vraag naar duurzame consumptiegoederen zou echter stabiel moeten blijven, dankzij de verwachte omzetstijging van 1,9%; de inflatie stijgt naar verwachting slechts licht, met 1,7%. De winstmarges van retailers zouden stabiel moeten blijven.
  • Door zijn afhankelijkheid van vastgoed had de deelsector meubelen tot 2014 te lijden onder jaarlijkse dalingen. In 2014 werd het herstel ingezet; de vraag naar meubelen steeg met 2,2% in 2016 en zal aanhouden in 2017 dankzij nieuwe overheidsstimulansen om de particuliere consumptie te ondersteunen. In het segment huishoudelijke apparaten steeg de omzet met 2,9% in 2016, ook dankzij enkele overheidsstimulansen, die deels bevestigd zijn voor 2017.
  • De detailhandel in duurzame consumptiegoederen blijft een zeer competitieve sector, met nog steeds een gemiddeld tot hoog niveau van versnippering, ook na enkele grote fusies bij de topspelers. Zwakke spelers met weinig financiële slagkracht zijn verdwenen, terwijl andere bedrijven kozen voor een fusie om te overleven. Verwacht wordt dat het huidige concentratieproces zal aanhouden tot een nieuw marktevenwicht wordt gevonden, aangezien de gemiddelde grootte van Italiaanse retailers klein blijft in vergelijking met hun  Europese tegenhangers.
  • De betalingstermijnen schommelen doorgaans tussen 60 en 90 dagen. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies bleef stabiel in 2016; voor 2017 worden geen grote veranderingen verwacht.
  • Ons acceptatiebeleid voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen blijft doorgaans open, maar we staan wel voorzichtiger tegenover zwakke spelers in de distributieketen, die vaak niet de kritische massa hebben om lang te overleven in een zeer competitieve omgeving.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.