Market Monitor Consumptiegoederen Spanje 2018

Market Monitor

 • Spanje
 • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

De winstmarges voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen bleven over het algemeen stabiel in 2017 en zouden dat ook in 2018 blijven.

Marktprestaties in een flits

 

 • (Image) (NL) Detailhandel MM consumptiegoederen Spanje 2018In 2017 liet de verkoop van duurzame consumptiegoederen een verdere groei optekenen, dankzij de sterke groei van het BBP en de particuliere consumptie (respectievelijk +3,1% en 2,4%), het toegenomen consumentenvertrouwen, lage inflatie en ruimere beschikbaarheid van consumentenkredieten. In 2018 zou de verkoop van duurzame consumptiegoederen verder groeien, maar minder sterk dan vorig jaar, doordat de groei van de particuliere consumptie enigszins zou vertragen tot 2,1%.
   
 • De winstmarges voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen bleven over het algemeen stabiel in 2017 en zouden dat ook in 2018 blijven. De externe schuldenlast in deze sector is niet al te groot, doordat bedrijven doorgaans niet zwaar hoeven te investeren; hun financieringsbehoeften worden vooral gedekt door hun werkkapitaal.
   
 • De concurrentie in deze sector blijft groot en zou de komende jaren nog toenemen. E-commercebedrijven zullen immers hun marktaandeel vergroten, terwijl de belangrijkste spelers strategieën zullen blijven uitwerken om hun digitale positionering te verbeteren.
   
 • (Image) (NL) Prestatievooruit MM consumptiegoederen Spanje 2018Betalingen in deze sector gebeuren na gemiddeld 60 à 90 dagen. Het betalingsgedrag in alle grote deelsectoren (huishoudelijke apparaten, meubelen, consumentenelektronica) was relatief goed in 2017; we verwachten geen grote veranderingen, aangezien de algemene prestatievooruitzichten positief blijven. In 2018 zou het aantal insolventies in de sector van de duurzame consumptiegoederen met ongeveer 5% dalen. 
   
 • Ons acceptatiebeleid voor het segment consumentenelektronica blijft positief, terwijl dat neutraal is voor huishoudelijke apparaten, omdat de concurrentie door e-commerce op korte termijn grote gevolgen kan hebben voor lokale en kleine bedrijven. Ondanks de groei van de voorbije jaren is ons acceptatiebeleid voor meubelen ook neutraal; deze deelsector is immers nauw verstrengeld met de prestaties van de bouwsector en grote retailers zetten hun kleinere sectorgenoten onder druk.

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.