Market Monitor Consumptiegoederen Indonesië 2018

Market Monitor

 • Indonesië
 • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

De winstmarges van detailhandelaars krompen in 2017, maar zouden stabiel blijven in 2018.

Marktprestaties in een flits

 

 • (Image) (NL) Detailhandel MM consumptiegoederen Indonesië 2018De Indonesische retailsector blijft een van de meest beloftevolle sectoren in Azië, wegens zijn grote bevolking en groeiende middenklasse met grotere koopkracht en steeds modernere bestedingsgewoonten. Terwijl de particuliere consumptie in 2017 nog leed onder de hoge prijzen voor voeding, elektriciteit en inschrijvingskosten voor voertuigen, zien we in 2018 lagere leningskosten, meer werkgelegenheid en een uitbreiding van de sociale zekerheid.
   
 • De winstmarges van detailhandelaars krompen in 2017, maar zouden stabiel blijven in 2018. Vorig jaar werden enkele initiatieven gelanceerd om de verkoop te stimuleren, als reactie op de zwakke retailprestaties. Zo werd in augustus een “Indonesia’s Shopping Day” georganiseerd door de Shopping Centers Tenants Association (Hippindo).
 • In 2017 sloten enkele retailers, zowel buitenlandse als binnenlandse, een deel van of al hun winkels in Indonesië, omwille van de lagere consumptie en zwaardere concurrentie. Tegelijkertijd verhoogden andere retailers hun kapitaaluitgaven door nieuwe winkels te openen, vooral in kleinere steden en regio’s buiten Java die minder verzadigd zijn. Deze expansieplannen profiteren van de overheidsmaatregelen om de infrastructuur en logistiek in meer afgelegen regio’s te verbeteren.
   
 • De vooruitzichten op middellange termijn voor de detailhandel in de duurzame consumptiegoederen blijven positief, o.a. dankzij structurele hervormingen en hogere infrastructuuruitgaven door de huidige regering. Belangrijk voor de detailhandel is dat de overheid toelaat dat tot 67% van de aandelen van winkels met een oppervlakte van 400 tot 2000 vierkante meter in buitenlandse handen zijn, op voorwaarde dat die zich in een winkelcentrum bevinden.
   
 • (Image) (NL) Prestatievoor MM consumptiegoederen Indonesië 2018Net als in 2017 gebeuren betalingen in de sector nu na gemiddeld 30 à 60 dagen. Het aantal late betalingen blijft vrij laag en we verwachten dat het aantal wanbetalingen en insolventies de komende maanden stabiel zal blijven. De algemene schuldenlast van bedrijven in deze sector is laag en banken zijn doorgaans bereid om leningen toe te staan.
   
 • Ons acceptatiebeleid voor de sector blijft over het algemeen open. We staan echter voorzichtiger tegenover kopers waarbij we niet over financiële en andere kwalitatieve documentatie beschikken, zoals de steun van een sterke groep.

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.