Market Monitor Consumptiegoederen Frankrijk 2019

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

11 apr 2019

De solvabiliteitsratio van retailers in duurzame consumptiegoederen is over het algemeen hoog, gelet op de noodzaak om hun werkkapitaal en voorraden te financieren.

  • Er wordt geen herstel van de verkoop verwacht in 2019

  • Kleinere traditionele detailhandelaren blijven het moeilijk hebben

  • Faillissementen stijgen naar verwachting sterk in 2019

 

 

Market Monitor Duurzame Consumptiegoederen Frankrijk 2019 - overzicht

 

 

Meer weten over de economische prestaties van de detailhandel in Frankrijk? Download hieronder het volledige rapport. 

 

Dynamicline

 

Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - voorblad

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.