Market Monitor Chemie Turkije 2018

Market Monitor

  • Turkije
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

In 2018 zou de omzet van de Turkse farmaceutische sector groeien, dankzij prijsverhogingen door de overheid in 2017 en begin 2018.

  • MM chemie TR 2018 - FarmaceuticaDit jaar zouden de winstmarges van bedrijven dan ook groeien. De concurrentie in de farmaceutische sector is niet uitermate groot, doordat de markt wordt gereguleerd (alle prijzen worden samen met hun marges bepaald door de overheid).
  • Naast andere deelsectoren leed het segment basischemicaliën onder een vertraging van de bouwactiviteiten, een lagere vraag vanwege afnemers van kunststoffen en textiel, en economische volatiliteit in de aanloop naar de algemene verkiezingen in juni 2018. Een verslechtering van de marges kan niet worden uitgesloten; de chemische sector, die afhankelijk is van de import, leed immers onder de sterke devaluatie van de lira ten opzichte van de euro en USD. De van olie afhankelijke petrochemische sector werd het zwaarst getroffen door de volatiliteit van de grondstoffenprijzen en wisselkoersvolatiliteit.
  • MM chemie TR 2018 - presentatievooruitzichten In tegenstelling tot farmaceutische bedrijven hebben veel chemische bedrijven bankleningen in vreemde valuta, waardoor ze gevoelig zijn voor wisselkoersrisico’s.
  • Betalingen in de Turkse farmaceutische sector gebeuren na gemiddeld 90 à 120 dagen, in de chemische sector is dat 100 à 180 dagen. Aangezien de Turkse Sociale Zekerheid de grootste klant van de farmaceutische sector is, goed voor ongeveer 90%, is het risico op wanbetalingen klein.
  • Dat gezegd zijnde zou in 2018 het aantal wanbetalingen en insolventies in de chemische sector stijgen, doordat de lagere verkoop en devaluatie van de lira sinds eind 2017 een negatieve invloed hebben op de liquiditeit van bedrijven en hun betalingsgedrag. De druk op de financiële slagkracht van chemiebedrijven wordt nog vergroot door diverse renteverhogingen om inflatie tegen te gaan, wat voor duurdere leningen zorgt, terwijl banken doorgaans weigerachtig staan tegenover leningen aan de chemische sector.
  • Ons acceptatiebeleid voor de farmaceutische sector blijft voorlopig neutraal, gelet op de aanhoudende groei en hogere rentabiliteit, die het gevolg zijn van recente prijsverhogingen. Prijsregulering door de overheid houdt echter het risico in dat de overheid de aankoopprijzen verlaagt om de begrotingsuitgaven te beperken.
  • Gezien de huidige problemen, hanteren we nu over het algemeen een restrictief acceptatiebeleid voor alle chemische deelsectoren, tenzij kopers deel uitmaken van een grote groep en/of hun meest recente financiële informatie verschaffen.
Rode lijn
 

MM rapport chemie 2018

 

 

 

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.