Market Monitor Chemie Indonesië 2017

Market Monitor

  • Indonesië
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

Voor 2017 wordt een groei van ongeveer 7,5% verwacht

  • De toegevoegde waarde van de Indonesische chemiesector is met 6,5% gestegen. Voor 2017 wordt een groei van ongeveer 7,5% verwacht, dankzij de vraag vanuit de bouw- en autosector en een groeiende bevolking met een stijgend inkomen. Inefficiëntie en bureaucratie blijven echter struikelblokken.
  • De sector bestaat vooral uit een groot aantal kleine spelers, met slechts een paar grote bedrijven. Indonesische chemiebedrijven beleveren hoofdzakelijk de binnenlandse markt.  De overheid nam onlangs maatregelen om de gasprijzen te verlagen voor de segmenten meststoffen en petrochemie. Dat zou een positieve impact moeten hebben op de winstmarges.
  • Betalingen in de Indonesische chemiesector vinden na gemiddeld 60 dagen plaats. In 2016 steeg het aantal wanbetalingen in de deelsector kunststoffen, maar voor 2017 wordt geen verdere stijging verwacht. Het aantal insolventies bleef stabiel en er wordt geen grote stijging van het aantal faillissementen verwacht, dankzij de aanhoudende groei van de vraag en de beperkte concurrentie op de markt.
  • Ons acceptatiebeleid voor de chemische sector is over het algemeen positief voor alle grote segmenten, vooral petrochemie en synthetisch rubber, terwijl we voor de deelsector kunstoffen een voorzichtigere aanpak hanteren vanwege enkele kredietverzekeringsclaims in het verleden.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.