Market Monitor Bouw Spanje 2018

Market Monitor

  • Spanje
  • Bouw

13 feb 2018

Verwacht wordt dat de betalingsachterstand in de bouwsector zal afvlakken in de eerste helft van 2018.

  • Heropleving gaat door, maar lange betalingstermijnen blijven een probleem
  • Insolventies dalen naar verwachting met meer dan 5%
  • Nog altijd weinig activiteit in het openbare segment

 

De heropleving van de Spaanse bouwsector, ingezet in 2015, gaat door. In 2017 groeide de toegevoegde waarde met naar schatting 4,2%, vooral dankzij het herstel van de Spaanse economie en de toename van de buitenlandse investeringen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de bouwsector van zeer ver komt, na jaren van zware recessie; in de periode 2007-2014 daalde de binnenlandse productie met meer dan 50%.

 

In 2018 zou de toegevoegde waarde opnieuw moeten groeien met ongeveer 2,5%-3%, vooral dankzij residentiële en commerciële bouwactiviteiten, terwijl de groei van het segment publieke bouw/civiele techniek naar verwachting matig zal zijn.

 

De concurrentie in de sector is drastisch afgenomen, doordat een groot aantal spelers uit de markt zijn gestapt sinds 2008 en door de hoge specialisatiegraad onder de resterende spelers. In 2017 stegen de winstmarges; in de eerste helft van 2018 zouden ze verder moeten stijgen. De resultatenrekeningen van bedrijven die actief zijn in energie-intensieve deelsectoren (bijvoorbeeld cement en keramiek), worden echter negatief beïnvloed door de hoge elektriciteits- en gaskosten.

Spaanse bouwbedrijven zijn sterk afhankelijk van bankleningen en andere bronnen van externe financiering. In verband hiermee zijn de omstandigheden voor externe financiering verder verbeterd in 2017, dankzij de solide prestaties van de Spaanse economie. Voor tal van Spaanse bouwbedrijven blijft de hoge schuldenlast echter een groot probleem.

 

De bouwsector wordt gekenmerkt door frequente en grote betalingsachterstanden. Ondanks het feit dat de gemiddelde betalingstermijn de voorbije jaren korter is geworden, blijft hij toch lang, met een gemiddelde van 93 dagen. De late betalingen door voornamelijk grote spelers blijven het werkkapitaalbeheer van veel kleine spelers beïnvloeden. Verwacht wordt dat de betalingsachterstand in de bouwsector zal afvlakken in de eerste helft van 2018.

 

Sinds 2014 daalde het aantal insolventies in deze sector elk jaar, doordat de resterende bedrijven veerkrachtiger zijn. Naar verwachting zal het aantal insolventies in 2018 verder afnemen, met 5%-9% op jaarbasis, dankzij de bevredigende groeiperspectieven en de lagere schuldenlast van veel bedrijven.

 

Wegens het aanhoudende herstel is ons acceptatiebeleid voor de bouwsector nu minder restrictief dan in de voorbije jaren; voor grote bedrijven en internationale groepen hanteren we een open beleid. We staan echter nog altijd voorzichtig tegenover kleine bedrijven, aangezien de markt zich nog niet volledig geconsolideerd heeft. Veel bedrijven torsen nog altijd een grote schuldenlast en de leenvoorwaarden zijn nog niet helemaal versoepeld. We staan ook voorzichtiger tegenover bedrijven die afhankelijk zijn van de sector publieke bouw. Het activiteitenniveau voor civiele werken blijft immers laag, door de beperkte uitgaven van de Spaanse overheid (fiscale consolidatie om het overheidstekort terug te dringen).

 

 

Dynamicline

 

 

 

Download

 

 

Rapport market monitor

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Download icoon

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.