Market Monitor Bouw Roemenië 2018

Market Monitor

  • Roemenië
  • Bouw

13 feb 2018

Voor 2018 verwacht men geen sterke stijging van het aantal insolventies in deze sector.

  • Insolventies toegenomen in 2017
  • Matige investeringen in infrastructurele werken
  • Toegang tot bankleningen blijft beperkt

 

Tussen januari en oktober 2017 daalde het bouwvolume met 10,3% op jaarbasis - een daling die vooral te wijten was aan de beperkte financiering van infrastructurele werken. Tegelijkertijd was de groei van particuliere investeringen in de residentiële en commerciële sector (retail en kantoren) goed nieuws voor de activiteiten in deze sector; verwacht wordt dat de toegevoegde waarde in 2018 een groei van 2,2% zal laten zien.

 

Er wordt nog altijd onvoldoende geïnvesteerd in de deelsector publieke bouw, gelet op het algemene marktpotentieel. Dit is vooral te wijten aan onderfinanciering van de plaatselijke infrastructuur. Dit verhindert ook een mogelijke stijging van de commerciële bouwactiviteiten, terwijl de woningbouw positief blijft en op die manier de daling van technische en niet-residentiële werken deels compenseert. Veel bedrijven in de deelsector bouwmaterialen boeken slechts een kleine winstmarge, terwijl ze kwaliteitsproducten en -diensten moeten leveren om te kunnen groeien.

 

De concurrentie is zwaarder geworden door het huidige gebrek aan overheidsinvesteringen /-projecten. Een aantal bouwbedrijven zijn er echter in geslaagd om dit op te vangen, door projecten aan te gaan in de privésector (residentiële en commerciële bouwactiviteiten).

 

Veel bouwbedrijven torsen nog altijd een grote schuldenlast; hun belangrijkste bronnen van financiering zijn leveranciers en bankleningen. Banken zijn echter terughoudend om leningen toe te staan aan de sector, vanwege het grote aantal insolventies en de over het algemeen volatiele marktvraag.

 

Facturen worden in deze sector na gemiddeld 90-120 dagen voldaan en het aantal late betalingen blijft groot. Doordat het doorgaans lang duurt voordat een gebouw af is, zijn kopers sterk afhankelijk van late betalingen, wat meer risico’s inhoudt voor de waardeketen. Tegelijkertijd betalen overheidsinstanties trager dan particuliere bedrijven.

 

In de eerste helft van 2017 steeg het aantal insolventies in de bouwsector met 6% op jaarbasis, goed voor 17% van alle faillissementen in Roemenië. Voor 2018 verwacht men geen sterke stijging van het aantal insolventies in deze sector. Dit is echter afhankelijk van een stabiel economisch klimaat, zonder een sterke daling van de overheidsinvesteringen.

 

Wegens de vele risico’s en het grote aantal insolventies blijft ons acceptatiebeleid restrictief voor alle deelsectoren van de bouw. Bij grotere aanvragen vragen we altijd om up-to-date financiële informatie en betalingservaringen. Wat het segment publieke bouw betreft, betaalt de overheid doorgaans traag voor opgeleverde werken, waardoor de liquiditeit van gerelateerde kopers onder druk komt te staan. Daarom zijn we extra voorzichtig in onze beoordeling van de financieringsvoorwaarden van overheidsprojecten.

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.