Market Monitor Bouw Polen 2018

Market Monitor

  • Polen
  • Bouw

13 feb 2018

In 2018 zal het aantal insolventies in de bouwsector naar verwachting met meer dan 10% stijgen, door de expansie van de bouwmarkt en de toename van het aantal actieve bedrijven.

  • In 2017 boekte de bouwsector een grotere omzet dan in 2016 en groeide de toegevoegde waarde met 4,7%. Voor 2018 wordt een groei van 2,9% verwacht. De gemiddelde jaarlijkse marge in deze sector daalde echter van 28,6% in 2016 naar 26,8% in 2017. Men verwacht dat de bedrijfsmarges de komende maanden verder zullen dalen als gevolg van een sterke prijsverhoging voor onderaannemers, transport en bouwmaterialen.

 

  • Hoewel de concurrentie op de Poolse bouwmarkt groot blijft, zagen we dankzij de grote vraag geen prijzenoorlogen in 2017. In 2017 bedroeg de gemiddelde naar omzet gewogen schuldratio in de sector 78%, terwijl de schuldenlast in het segment bouwmaterialen veel lager ligt. Banken zijn evenzeer bereid om leningen te verstrekken aan de bouwsector als aan andere Poolse sectoren. Het risico dat de financieringskosten nadelige gevolgen zullen hebben voor de financiële situatie of de bedrijfsresultaten van bedrijven is klein.      

 

  • Facturen in deze sector worden gemiddeld na 60-90 dagen voldaan (in sommige gevallen na 120 dagen); het aantal wanbetalingen is groot, maar voor 2018 wordt geen sterke toename verwacht. In 2018 zal het aantal insolventies in de bouwsector naar verwachting met meer dan 10% stijgen, door de expansie van de bouwmarkt en de toename van het aantal actieve bedrijven.

 

  • Ons huidig acceptatiebeleid is neutraal tot restrictief. Hoewel de markt nog altijd groeit, vooral voor het infrastructuursegment, drukken de stijgende kosten (bouwmaterialen, transport, prijsverhogingen voor gespecialiseerd werk) op de prestaties van bouwbedrijven.

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.