Market Monitor Automotive Zweden 2018

Market Monitor

  • Zweden
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Het Zweedse segment van autofabrikanten wordt gedomineerd door Volvo Cars in het personenwagensegment en door Volvo AB en Scania AB in het vrachtwagensegment.

Die bedrijven richten zich vooral op de export (meer dan 85% wordt geëxporteerd) en ze zijn van doorslaggevend belang voor de prestaties van kleine Zweedse leveranciers.

Market Monitor Automotive - Zweden 2018 - overzicht

In 2017 steeg de autoproductie met 10,2% op jaarbasis tot 226.000 stuks, volgens de Internationale Organisatie van Motorvoertuigenproducenten (OICA). In 2018 zal het Zweedse bbp naar verwachting met 2,8% groeien, na een stijging met 2,7% in 2017, wat goed nieuws is voor de binnenlandse autoverkoop.

De winstmarges in de autosector zijn vrij groot en zouden stabiel moeten blijven in 2018. Financieel gezien zouden de meeste bedrijven genoeg veerkracht moeten hebben om een lichte volatiliteit van de vraag of grondstoffenprijzen op te vangen. Het huidige renteklimaat (de Zweedse referentierente blijft op -0,5% staan) helpt bedrijven hun schulden af te lossen en banken zijn bereid om leningen te verstrekken.

Market Monitor Automotive - Zweden 2018 - prestatie

Afhankelijk van de plaats in de toeleveringsketen schommelt de betalingstermijn in de autosector tussen 30 en 90 dagen. Het aantal wanbetalingen en insolventies is laag; dit blijft de komende maanden naar verwachting zo.

Ons acceptatiebeleid voor deze sector blijft over het algemeen open, zonder beperkingen qua deelsectoren. Door zijn sterke afhankelijkheid van de export staat de autosector bloot aan wisselkoersrisico’s; de meeste kosten worden immers in Zweedse kronen gemaakt. We gaan dan ook na of bedrijven gepaste maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen.

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.