Market Monitor Automotive Duitsland 2018

Market Monitor

  • Duitsland
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

Duitse autoproducenten en -leveranciers hebben over het algemeen een sterke solvabiliteit en liquiditeit.

Duitse autoproducenten en -leveranciers hebben over het algemeen een sterke solvabiliteit en liquiditeit. De marges krimpen echter als gevolg van de gestegen materiaal- en loonkosten, toegenomen concurrentie, de druk op de verkoopprijzen en de noodzaak van investeringen (hoge kapitaaluitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zijn nodig om de concurrentie voor te blijven op het vlak van nieuwe trends en technologieën, bijvoorbeeld elektromotoren, geconnecteerd rijden, zelfrijdende auto’s). Dankzij de goede resultaten in het verleden hebben de meeste bedrijven nog altijd genoeg eigen vermogen om dit op te vangen. 

 

 

 

Market Monitor automotive - duitsland 2018 - overzicht

 

 

 

Een groot aantal kleine bedrijven uit de deelsector leveranciers kan in de toekomst echter te maken krijgen met grotere bedrijfs- en kredietrisico’s, door hun zwakke onderhandelingspositie tegenover OEM’s of als OEM’s geen bestellingen meer bij hen zouden plaatsen (delisting). Tegelijk is de concurrentie groot in sommige segmenten. Veel kleine bedrijven hebben het moeilijk om de nodige investeringen te financieren voor verdere groei of om op te klimmen in de waardeketen.

Duitse OEM’s die in de VS produceren, kunnen met hogere grondstoffenprijzen te maken krijgen, als gevolg van de Amerikaanse strafheffingen op staal en aluminium; men twijfelt namelijk of Amerikaanse producenten op korte termijn wel de nodige kwaliteit en aantallen kunnen leveren. Gezien het belang van de Amerikaanse markt voor de Duitse autosector, zouden invoerheffingen op auto’s en auto-onderdelen grote gevolgen kunnen hebben voor bepaalde Duitse OEM’s en leveranciers (vooral zij die geen productievestigingen in de VS
hebben).

 

 

 

Market Monitor automotive - duitsland 2018 - prestatie

 

 

 

De voorbije twee jaar hadden we een positieve kijk op het betalingsgedrag in deze sector; de laatste 12 maanden steeg het aantal wanbetalingen niet. Het aantal insolventies zou voorlopig laag moeten blijven. De gemiddelde betalingsduur is 60 tot 90 dagen. Onlangs stelden we echter vast dat sommige leveranciers van Tier 1 hun marktpositie gebruiken om hun betalingstermijnen op te rekken tot 120 dagen.

Gezien de grote uitdagingen in de toekomst (lagere emissies, nieuwe technologieën, veranderende consumptiepatronen, groeiend aantal handelsgeschillen), beschouwen we de Duitse autosector als ‘Redelijk’. Ons acceptatiebeleid blijft open voor OEM’s en leveranciers van Tier 1, die doorgaans een goede toegang tot de kapitaalmarkten hebben en met een zeer klein risico op wanbetalingen worden geconfronteerd. We hanteren echter een neutraal acceptatiebeleid voor bedrijven van Tier 2, vanwege hun lagere verhouding schulden/eigen vermogen en het feit dat veel producten vervangbaar zijn. Als de VS invoerheffingen op auto’s en auto-onderdelen zou opleggen en de huidige handelsgeschillen zouden escaleren, kan niet worden uitgesloten dat vooral leveranciers liquiditeits- en betalingsproblemen zullen ondervinden.

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.