Landenrapport Zweden 2018

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

De Zweedse economie zal volgens de prognoses in 2018 met 2,4% groeien, nadat ze ook al een groei kende van 2,7% in 2017.

 

 

 

 

Landenrapport west europa zweden 2018 - belangrijksteLandenrapport west europa zweden 2018 - kerncijfersLandenrapport west europa zweden 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Meer faillissementen in 2017

Het aantal Zweedse bedrijfsfaillissementen nam in 2017 toe met 5,6% na drie jaar op rij gedaald te zijn. In 2018 wordt echter een ommezwaai verwacht, met een verwachtte afname van 3%.

 

 

 

Landenrapport west europa zweden 2018 - insolventiepeil

 

 

 

Economische situatie

 

 

 

Landenrapport west europa zweden 2018 - bbp

 

 

 

Groei vertraagt in 2018, maar blijft solide

De Zweedse economie zal volgens de prognoses in 2018 met 2,4% groeien, nadat ze ook al een groei kende van 2,7% in 2017. Verwacht wordt dat zowel de consumptie van huishoudens als investeringen gesteund door lage rentetarieven zullen blijven groeien, maar minder snel dan in vorige jaren.

Om de deflatie te bestrijden en de munt te verzwakken heeft de Zweedse centrale bank sinds juli 2014 herhaaldelijk de refirente verlaagd, die sinds februari 2016 -0,5% bedraagt. De inflatie nam in 2017 opnieuw toe en zal in 2018 naar verwachting dichtbij de 2% blijven. Het expansieve monetaire beleid heeft aangezet tot meer investeringen en hogere prijzen van activa.

 

 

 

Landenrapport west europa zweden 2018 - activa

 

 

 

Een mogelijk neerwaarts risico voor de economie is de hoge schuld van de huishoudens, die te wijten is aan de vraag naar woningen en makkelijke toegang tot kredieten. In 2017 bedroeg de verhouding schuld/besteedbaar inkomen meer dan 180%, wat particuliere huishoudens kwetsbaar maakt voor scherpe dalingen van huizenprijzen en verhogingen van de rentetarieven.

 

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon Download het rapport hier

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.