Landenrapport Taiwan 2017

Landenrapport

 • Taiwan
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

31 jan 2017

Taiwan landenrapport 2017 - OverviewTaiwan landenrapport 2017 - Vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd: President Tsai Ing-wen (DPP, sinds mei 2016)

Regeringsvorm: Meerpartijenstelsel met democratisch verkozen president.

Bevolking: 23,5 miljoen

Relatie met China blijft hoofdthema in Taiwanese politiek

Taiwans betrekkingen met het Chinese Vasteland blijven de belangrijkste politieke kwestie voor het eiland. Het politieke landschap is verdeeld in partijen die voor eenmaking zijn (KMT, PFP en New Party) en partijen die voor onafhankelijkheid zijn, vooral de  Democratische Progressieve Partij (DPP) en de DSU.

Het vasteland beschouwt Taiwan als ’afvallige provincie‘ en heeft er meermaals mee gedreigd het eiland binnen te vallen, als de onafhankelijkheid officieel zou worden uitgeroepen. Na de overwinning van de DPP in de presidents- en algemene verkiezingen van januari 2016, heeft Peking de bilaterale betrekkingen met de nieuwe, meer onafhankelijkheidsgezinde regering teruggeschroefd.

Economische situatie

Economische groei blijft bescheiden door zwakke buitenlandse vraag

Taiwan landenrapport 2017 - BBP

Taiwans economie is vooral gericht op export (met een focus op elektronica,  computerapparatuur, basismetalen en kunststoffen), met een export van goederen en diensten die meer dan 70% van het bbp vertegenwoordigt; 40% van de uitgaande zendingen - voornamelijk elektronische toestellen - is bestemd voor China.

Het nadeel van deze afhankelijkheid is duidelijk sinds 2015, door de gevolgen van de gedaalde Chinese vraag voor Taiwans export - en dus ook voor de economische groei, die vertraagde tot 0,6% in 2015 en 1,2% in 2016. De groei zal zich in 2017 slechts geleidelijk herstellen, aangezien de buitenlandse en binnenlandse vraag naar verwachting zwak zullen blijven. Met een inflatie die onder 2% blijft, zal de centrale bank de komende jaren een soepel monetair beleid blijven voeren.

Taiwan landenrapport 2017 - Export

De overheidsfinanciën zijn heel gezond, doordat de overheidsschuld laag is (30% van het bbp) en langzaam daalt. Het begrotingstekort blijft ook laag, onder 1% van het bbp in 2017. Taiwan heeft een heel stevige externe financiële situatie en een lage buitenlandse schuld.

Grotere concurrentie uit China en andere risico‘s

Taiwanese bedrijven lijden niet alleen door een afgenomen Chinese vraag, maar ook door het feit dat China’s sectoren steeds hoger klimmen op de technologische waardeketen. Doordat China een concurrent is in belangrijke sectoren (bijvoorbeeld halfgeleiders), zal Taiwan op middellange en lange termijn moeten uitkijken naar nieuwe alternatieven met een hoge toegevoegde waarde. Daarom zijn een toename van de productiviteit en de  diversifiëring van de economie de belangrijkste uitdagingen op lange termijn. Verder vormt de ouder wordende bevolking een probleem. Taiwans beroepsbevolking krimpt sinds 2016.

Taiwan landenrapport 2017 - Begrotingssaldo

Het land lijdt ook onder de politieke isolatie, doordat andere landen aarzelen om vrijhandelsgesprekken te houden met Taiwan. De huidige regering is terughoudend om de economische integratie met het Chinese Vasteland verder uit te bouwen en zou graag handel drijven met de VS en Japan. Maar elke stap die de nieuwe Amerikaanse regering zou zetten in de richting van meer handelsprotectionisme zou negatieve gevolgen hebben voor de exportgerichte Taiwanese economie.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.