Market Monitor - Focus op staal & metaal: VK

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

10 sep 2015

Groeivertraging van de bouw en overcapaciteit hebben gevolgen voor de sector, maar de vooruitzichten voor 2016 zijn verbeterd.

  • Groeivertraging van de bouw en overcapaciteit hebben gevolgen voor de sector
  • Facturen worden na gemiddeld 60 dagen betaald
  • Betere vooruitzichten voor 2016

 

 

MM_staal_VK_overzicht (NL)

 

 

De Britse staal- en metaalindustrie heeft geprofiteerd van de Britse economische opleving, maar voelt sinds kort de impact van de zwak presterende bouwsector, die een belangrijke staalverbruiker is. Daarnaast blijven de wisselkoersvolatiliteit, de hoge energiekosten, de concurrentie en de lopende bezuinigingsmaatregelen wegen op de prestaties en financiële  slagkracht van staal- en metaalbedrijven.

De lagere staalprijzen en de overcapaciteit in de markt (vooral als gevolg van de vertraging van de Chinese economische groei) hebben de inkomsten, marges, winstgevendheid en kasstroom van veel bedrijven aangetast. In een poging de  liquiditeitsrisico’s te beperken, worden voorraden afgebouwd, worden  niet-kernactiva afgestoten en zijn kostenbesparingsprogramma’s en waakzame kostenbeheersingsstrategieën geïmplementeerd. De kostenbeheersingsmaatregelen waren tot nu toe de belangrijkste reactie van de sector op de overcapaciteit, maar dit kan slechts een kortetermijnoplossing  blijken te zijn. Het op peil houden van de marges door de kosten te drukken en  zich te concentreren op producten in het hogere marktsegment mag niet  worden gezien als een ultieme oplossing voor het structurele probleem van overcapaciteit.

Veel bedrijven hebben al geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zoals  lasersnijden en gedetailleerde integriteitsscanners om concurrentievoordelen te realiseren. In de staal- en metaalindustrie is het vermogen van bedrijven om  producten efficiënt te verwerken een belangrijke troef.

De balansen van staal- en metaalbedrijven worden vaak gedomineerd door een combinatie van zowel materiële vaste activa in de vorm van gebouwen en  machines als schuldvorderingen op basis waarvan financiering kan worden  verkregen. De belangrijkste bron van werkkapitaalfinanciering binnen de sector  blijft ‘invoice discounting’ (financiering met onbetaalde verkoopfacturen als onderpand) gezien de aard van de schuldvorderingen. Dit heeft bedrijven in staat gesteld om hun kredieten te verhogen als en wanneer ze groeien. Om de  economische groei te ondersteunen, ziet de Britse overheid er nauwlettender op toe dat de Britse banksector voldoende kredieten verstrekt aan bedrijven. Veel staalbedrijven zijn interessante klanten voor de banken gezien het profiel van hun activabasis. De beschikbaarheid van liquiditeit binnen de sector heeft  bijgedragen tot een tamelijk gunstige ontwikkeling van de insolventiecijfers.

 

MM_staal_VK_prestaties (NL)

 

 

Na een moeilijke start in 2015 blijven de vooruitzichten voor de Britse staal- en metaalindustrie voor de tweede helft van 2015 volatiel, waarbij de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de bezuinigingen in de eurozone en de vertraging van de  Chinese groei constante risicofactoren zijn.

Blikken we verder vooruit naar begin 2016, dan is er echter enig optimisme dat de sector het beter zal doen dankzij toenemende volumes. De groei van het segment nieuwbouwwoningen heeft weinig impact op de sector (er is weinig vraag naar staal en metaal in dit segment), maar de verwachte groei van de segmenten utiliteitsbouw en infrastructuur zou de sector ten goede moeten komen. In dit stadium zal toegang tot extra financiering essentieel zijn voor de groei van staal- en metaalbedrijven (vooral voor de servicecentra) om voorraden aan te vullen en aan de verwachte stijging van de vraag te voldoen.

In de Britse staal- en metaalsector worden facturen na gemiddeld 60 dagen betaald. Ondanks de huidige uitdagingen zal de betalingsachterstand naar verwachting niet toenemen. De insolventiecijfers zullen vermoedelijk niet stijgen in 2015, aangezien het volume van het Britse staalverbruik nog steeds toeneemt. Toch is voorzichtigheid geboden gelet op het nog steeds fragiele karakter van de sector, wat kan leiden tot onverwachte faillissementen.

 

MM_staal_VK_voor_nadelen (NL)

 

 

Ons acceptatiebeleid blijft selectief omdat de marktomstandigheden onstabiel zijn en de potentiële volatiliteit van een opleving niet mag worden onderschat. We blijven echter verzekeringen aanbieden als de risico’s aanvaardbaar zijn. Hoewel ons acceptatiebeleid grotendeels is gebaseerd op de individuele situatie, hebben we de afgelopen jaren een grondig inzicht verworven in de sector en de heersende problemen. Als zodanig hebben  we de relaties met veel van de afnemers in onze portefeuille verder uitgediept. Dit geeft ons toegang tot niet-openbaar beschikbare informatie om actuele verplichtingen te  beoordelen en nieuwe kredietlimietaanvragen te overwegen op volledig geïnformeerde basis. De rol van kredietverzekering binnen de sector heeft een lange geschiedenis en aan het belang van kredietverzekering wordt veel waarde toegekend.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.