Landenrapport Ierland

Landenrapport

 • Ierland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

Voor 2015 wordt een bbp-groei van 3,6 % verwacht, gesteund door export naar de VS en het VK, waar de vraag opnieuw stijgt. De particuliere consumptie zal naar verwachting verder stijgen.

WE_Ierland_overzicht (NL)WE_Ierland_vooruitzichten_prestaties (NL)

De insolventieomgeving

De daling in bedrijfsfaillissementen vertraagt

Na zes jaar van opeenvolgende stijgingen, begon het aantal Ierse faillissementen in 2013 eindelijk te dalen. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2015 zal doorzetten.

WE_Ierland_insolventiepeil (NL)

Economische situatie

Positieve signalen, maar er blijven grote uitdagingen

WE_Ierland_reele_bbp_groei (NL)

De Ierse economie groeide in 2014 met 4,9 % - een heel sterke prestatie vergeleken met de rest van de eurozone. Het herstel steunt vooral op een stijging met 12,2 % van de netto-export van goederen en diensten, veroorzaakt door een daling van de lonen, maar ook op een lagere binnenlandse vraag naar import. De groei in overheidsuitgaven en particuliere consumptie heeft ook bijgedragen - maar in mindere mate. Voor 2015 wordt een bbp-groei van 3,6 % verwacht, gesteund door export naar de VS en het VK, waar de vraag opnieuw stijgt. De particuliere consumptie zal naar verwachting verder stijgen, maar gehinderd blijven door de hoge werkloosheid en een beperkte groei van de lonen. De werkloosheid neemt wel verder af, naar verwachting tot 9,7 % in 2015, nadat ze in 2011 en 2012 hoger was dan 14 %.

WE_Ierland_begrotingssaldo (NL)

Ondanks het herstel blijven er grote uitdagingen voor Ierland. Ondanks jaarlijkse dalingen sinds 2012 blijft de overheidsschuld hoog, met 110 % van het bbp in 2014. Internationale investeerders lijken de pogingen van de regering te waarderen om het begrotingstekort terug te dringen en hebben opnieuw vertrouwen
in de duurzaamheid (op lange termijn) van de overheidsfinanciën.

De particuliere schuldenlast blijft ook hoog, wat de groei in particuliere consumptie belemmert. En terwijl de banksector herstelt van de bijna-ineenstorting in 2010, kampt deze ook nog altijd met grote particuliere hypotheekschulden en onvolwaardige kredieten aan kleinere ondernemingen. De prijzen van huizen stabiliseerden echter in 2013 en noteerden een duidelijk herstel in 2014, wat hielp om de balansen van financiële instellingen en huishoudens te verbeteren. Een voortgezet herstel van de vastgoedmarkt is een belangrijke voorwaarde voor de duurzaamheid van Ierlands economisch herstel in de toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.