Landenrapport Frankrijk 2017

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Voor 2017 en 2018 wordt verwacht dat de Franse economie slechts beperkt zal groeien, met respectievelijk 1,3% en 1,4%, wat nog steeds minder is dan het gemiddelde in de eurozone.

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Overzicht
Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Vooruitzichten

De insolventieomgeving

Het insolventiepeil is in 2016 in 2017 gezakt maar blijft hoog

Het Franse insolventiepeil is in 2016 met zo'n 8% gezakt. Verwacht wordt dat dit in 2017 onder invloed van het (weliswaar bescheiden) economische herstel nog eens 5% zal dalen. Maar met een geschat aantal van 58.000 in 2016 ligt het aantal faillissementen nog altijd 5% boven dat van 2008.

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Groei blijft naar verwachting onder eurozone-gemiddelde

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - BBP

Na enkele jaren van zwakke bbp-toename onder 1% groeide de Franse economie in 2015 en 2016 met 1,2% per jaar. Deze stijging bleef wel onder het eurozone-gemiddelde (1,6% in 2016).

Voor 2017 en 2018 wordt verwacht dat de Franse economie slechts beperkt zal groeien, met respectievelijk 1,3% en 1,4%, wat nog steeds minder is dan het gemiddelde in de eurozone. De productiviteit blijft een probleem in de Franse productiesector. De werkloosheid lijkt wel een daling te hebben ingezet, wat positief zou moeten inwerken op de particuliere consumptie.

Landenrapport Frankrijk WE 2017 - Begrotingssaldo

De kredietcrisis van 2008, daaropvolgende stimuleringsmaatregelen van de regering en Frankrijks slechts bescheiden herstel hebben de laatste jaren geleid tot een forse stijging van de staatsschuld, tot 93% van het bbp in 2016, in vergelijking met 67% van het bbp in 2008. De Franse regering heeft herhaaldelijk de Maastrichtnorm van 3% van het bbp niet gehaald. Ondanks een aantal bezuinigingsprogramma's zijn er nog meer maatregelen nodig om de overheidsuitgaven te beteugelen, omdat nergens anders in de eurozone de overheidsuitgaven zo hoog zijn als in Frankrijk (57% van het bbp).

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.