Landenrapport Colombia

Landenrapport

 • Colombia
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

17 mrt 2016

Een gezond economisch beleid heeft er de afgelopen jaren toe bijgedragen dat de rentabiliteit en economische veerkracht verbeterd zijn.

 

 

Kerncijfers Colombia Landenrapport 2016

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten Colombia Landenrapport 2016

 

 

 

Politieke situatie
Staatshoofd/regeringsleider:
President Juan Manuel Santos
(sinds augustus 2010; herkozen
in 2014)

Regeringsvorm:
Republiek

Bevolking:
48,2 miljoen (naar schatting)

Een allesomvattend vredesakkoord in het vooruitzicht

Al meer dan vijftig jaar wordt de Colombiaanse overheid uitgedaagd door (door drugs gefinancierde) guerrillabewegingen. Maar eind 2015 werden de Colombiaanse regering en de belangrijkste guerrillabeweging FARC het eens over een allesomvattend vredesakkoord. Een definitief akkoord wordt in maart 2016 verwacht, waarna de FARC-troepen ontwapend zullen worden. Dit zou een mijlpaal zijn voor het verbeteren van de veiligheid in het land. In eigen land krijgt de regering echter veel kritiek, omdat ze te veel toegevingen zou hebben gedaan (bijvoorbeeld dat FARC-leiders die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden na het definitieve akkoord maar een lichte straf zouden riskeren).

 

 

 

 

 

 

 

Economische situatie

Onder druk door lagere olieprijs

In 2015 vertraagde Colombia‘s bbp-groei door de dalende grondstoffenprijzen (grondstoffen zoals steenkool en olie vertegenwoordigen 80% van de Colombiaanse export; olie alleen is zelfs goed voor meer dan 55%). De vertraging zal naar verwachting deels afgeremd worden door overheidsinvesteringen in infrastructuur, een verbeterend bedrijfsklimaat en een groeiende middenklasse. Verwacht wordt dat de economie in 2016 en 2017 met respectievelijk 2,1% en 3,1% zal groeien. Toch blijven de armoede- en werkloosheidscijfers hoog.

Een gezond economisch beleid heeft er de afgelopen jaren toe bijgedragen dat de rentabiliteit en economische veerkracht verbeterd zijn. Het begrotingstekort neemt toe door lagere olie-inkomsten, maar slechts in beperkte mate, en hoewel de overheidsschuld stijgt, komt de houdbaarheid niet in het gedrang. Een sterk fiscaal beleid heeft de wisselkoers-, herfinancierings- en interestvoetrisico‘s beperkt.

 

Reele groei Colombia Landenrapport 2016

 

Stevige macro-economische fundamenten en een oordeelkundig beleidskader wijzen er ook op dat Colombia redelijk goed geplaatst is om de aanhoudend lage grondstoffenprijzen het hoofd te bieden. De devaluatie van de Colombiaanse peso als reactie op de dalende grondstoffenprijzen sinds 2014 heeft geholpen om eventuele economische klappen op te vangen. Een gecontroleerd zwevende wisselkoers wordt ondersteund door een beperkte dollarisering van de economie en een bescheiden buitenlandse schuld (34% van het bbp in 2015). Naar verwachting zal de peso de komende jaren geleidelijk verder verzwakken.

De inflatie steeg in 2015 met 5%, als gevolg van de devaluatie van de peso. Om de inflatie onder controle te houden heeft de Centrale Bank de basisrente sinds september 2015 verschillende keren verhoogd, tot 6% in januari 2016. De inflatie zal naar verwachting verder blijven stijgen in 2016.

 

Consumentenprijzen Colombia Landenrapport 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige buitenlandse fundamenten

De buitenlandse economische positie van Colombia is stevig. De buitenlandse schuld groeit, ook als gevolg van de devaluatie van de peso, maar blijft bescheiden. De internationale liquiditeitspositie is gezond en de deviezenreserves dekken meer dan 9 maanden import en de vraag naar financiering door het buitenland. De officiële reserves worden gesteund door een preventieve flexibele kredietlijn van het IMF ter waarde van 5,8 miljard Amerikaanse dollar. Het tekort op de lopende rekening zal naar verwachting slechts licht dalen in 2016, omdat het effect van de verzwakkende peso grotendeels gecompenseerd wordt door de vraag naar invoer. Het tekort kan gemakkelijk gefinancierd kan worden door de instroom van kapitaal, in het bijzonder door directe buitenlandse investeringen.
Dankzij stabiele ’investment grade’-ratings en uitstekend betalingsgedrag heeft Colombia vrije toegang tot de internationale kapitaalmarkten.

Ondanks aanzienlijke economische vooruitgang kent Colombia nog steeds een hoge armoede- en ongelijkheidsgraad, vooral in de landelijke gebieden. Om duurzame economische groei op lange termijn te bewerkstelligen, zijn banengroei, sociale hervormingen en een verbetering van de infrastructuur nodig.

 

Export van goederen Colombia Landenrapport 2016

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.