Landenrapport Colombia

Landenrapport

 • Verenigde Staten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 mrt 2015

In 2015 zal de groei naar verwachting licht vertragen (tot 3,8 %) door de lagere grondstoffenprijzen, terwijl een robuuste binnenlandse vraag de groei zou moeten ondersteunen.

Zuid-Amerikaanse landen:

Atradius STAR rating van het politieke risico*:

Argentinië: 8 (hoog risico) - stabiel
Brazilië: 4 (matig-laag risico) - negatief
Chili: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Colombia: 4 (matig-laag risico) - stabiel
Peru: 4 (matig-laag risico) - negatief

* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste. De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken.  Beginnende vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag  risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘. In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en  ‘negatief‘. Dankzij de ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

 

ZA_Colombia_overzicht (NL)ZA_Colombia_vooruitzichten_prestaties (NL)

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Juan Manuel Santos (sinds augustus 2010; herkozen in 2014)
Regeringsvorm: Republiek
Bevolking: 49,5 miljoen (naar schatting)

Verbeterde veiligheidssituatie, maar nog geen stabiliteit

Al meer dan vijftig jaar wordt de Colombiaanse overheid uitgedaagd door (door drugs gefinancierde) guerrillagroepen. In 2002 heeft de vorige president Uribe uiteindelijk, met de steun van de Verenigde Staten, de strijd tegen die  groeperingen opgevoerd. Die hardere aanpak kende succes, want sindsdien heeft de guerrillabeweging terrein en militaire macht verloren, waardoor de veiligheidssituatie is verbeterd. Maar de guerrilla‘s zijn nog niet volledig verslagen. De huidige president Santos heeft onderhandelingen opgestart met de belangrijkste guerrillagroep FARC, maar een  definitief akkoord is nog niet bereikt.

Ondanks aanzienlijke economische vooruitgang kent Colombia nog steeds een hoge armoede- en ongelijkheidsgraad, vooral in de landelijke gebieden. Het ongenoegen van de bevolking over de trage aanpak van hardnekkige sociale problemen neemt toe. Aangezien er geen vredesakkoord is, zou een plotselinge verslechtering van de veiligheidssituatie een duidelijk effect kunnen hebben op het vertrouwen van bedrijven, beleggers en consumenten.

Economische situatie

Sterke economische prestaties

 

ZA_Colombia_reele_groei_bbp (NL)

 

 

Door de grote verscheidenheid aan mineralen en landbouwproducten is Colombia een van de aantrekkelijkste plaatsen om te investeren in Zuid-Amerika. Dit, samen met een krachtige particuliere consumptie en export (gesteund door de
weloverwogen uitbreiding van bilaterale en multilaterale vrijhandelsovereenkomsten) heeft geleid tot jaarlijkse  groeipercentages van het bbp van meer dan 4 % sinds 2011. De structurele bbp-groei wordt gedragen door een goed en verbeterend bedrijfsklimaat en een groeiende middenklasse. Maar de armoede en werkloosheid blijven hoog en de  slechte infrastructuur en hoge corruptie blijven factoren die de economie belemmeren.

ZA_Colombia_inflatie (NL)


In 2015 zal de groei naar verwachting licht vertragen (tot 3,8 %) door de lagere grondstoffenprijzen, terwijl een robuuste binnenlandse vraag de groei zou moeten ondersteunen. Een verdere daling van de grondstoffenprijzen blijft echter een neerwaarts risico, omdat Colombia afhankelijk is van de export van kolen en energie. Ook de inflatie zal  toenemen, maar zou naar verwachting binnen de 2 tot 4 % moeten blijven, het streefpercentage van de Centrale Bank. De banksector wordt goed bestuurd, is goed gekapitaliseerd en winstgevend.

Voorzichtig economisch beleid - maar structurele hervormingen nodig

ZA_Colombia_begrotingssaldo (NL)

Een gezond economisch beleid heeft ertoe bijgedragen dat de rentabiliteit en economische veerkracht sterk  verbeterd zijn. Het fiscaal beleid is voorzichtig, met een structurele regel ter garantie van het begrotingssaldo, met nominale begrotingstekorten die zijn teruggebracht tot lager dan 2 % van het bbp en primaire begrotingsoverschotten. De overheidsschuld is stabiel en bedraagt ongeveer 40 % van het bbp. Het monetair beleid werd verstrakt in 2014,  momenteel bedraagt de rentevoet 4,5 % (tegenover 3,25 % in maart 2014). De wisselkoers is flexibel en het toezicht is doeltreffend. Maar om de fiscale flexibiliteit te verbeteren, zou een hervorming van het ingewikkelde belastingstelsel  kunnen helpen om de grote informele economie aan te pakken en de plaatselijke overheidsfinanciën te verbeteren. Om duurzame economische groei op lange termijn te stimuleren, zijn bevordering van de werkgelegenheid, sociale  hervormingen en een verbetering van de infrastructuur nodig.

Stevige buitenlandse fundamenten

ZA_Colombia_buitenlandse_schuld (NL)

De buitenlandse economische positie van Colombia is stevig. De buitenlandse schuld bedroeg een beheersbare 26 % van het bbp in 2014. De internationale liquiditeitspositie is gezond en wordt gesteund door een uitstekende  reputatie in de financiële markten en een preventieve flexibele kredietlijn van het IMF van 5,8 miljoen Amerikaanse  dollar. De Colombiaanse peso kwam vorig jaar onder devaluatiedruk te staan door de volatiliteit van de financiële  markten (veroorzaakt door de eerdere verwachting dat de VS haar monetair beleid zou normaliseren). De gevolgen hiervan bleven echter te overzien.

 

ZA_Colombia_lopende_rekening (NL)

Ondanks de diversificatie van de Colombiaanse export (voor zowel goederen als markten), is de handelspositie van het land verslechterd in 2014, door een dalende olie-export door reparaties aan pijpleidingen en lagere  grondstoffenprijzen. Hierdoor is het tekort op de lopende rekening in 2014 opgelopen tot 4,4 % en naar verwachting zal dit tekort nog groter worden in 2015. Maar die tekorten blijven beheersbaar en kunnen gemakkelijk worden  gefinancierd door de instroom van kapitaal, in het bijzonder door directe buitenlandse investeringen. De  deviezenreserves zullen in 2015 naar verwachting boven de 9 maanden importdekking blijven.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.