Landenrapport Chili

Market Monitor

 • Australië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 mrt 2015

Verwacht wordt dat in 2015 de inflatie opnieuw zal dalen en de economische groei zal stijgen tot 2,7 %.

Zuid-Amerikaanse landen:

Atradius STAR rating van het politieke risico*:

Argentinië: 8 (hoog risico) - stabiel
Brazilië: 4 (matig-laag risico) - negatief
Chili: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Colombia: 4 (matig-laag risico) - stabiel
Peru: 4 (matig-laag risico) - negatief

* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste. De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken.  Beginnende vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag  risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘. In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en  ‘negatief‘. Dankzij de ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

 

 

ZA_Chili_overzicht (NL)

 

 

 

 

ZA_Chili_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Michelle Bachelet (sinds maart 2014)
Regeringsvorm: Republiek
Bevolking: 17,7 miljoen (naar schatting)

Stabiel - regering met grote meerderheid in het parlement

In maart 2014 volgde Michelle Bachelet, die al aan de macht was tussen 2006 en 2010, president Sebastian Piñera op. Bachelet won de presidentsverkiezing in 2013 met haar belofte om inclusieve groei te stimuleren en sociale ongelijkheid terug te dringen. Sinds haar inhuldiging heeft ze een ambitieuze politieke agenda gelanceerd, met hervormingen op  verschillende domeinen, onder meer op het gebied van belastingen, onderwijs, productiviteit en energie. President Bachelet slaagde erin haar belastinghervorming (een verhoging van de vennootschapsbelasting) te laten goedkeuren door het parlement en zal naar verwachting in de nabije toekomst haar aandacht toespitsen op een hervorming van het onderwijs en van de arbeidswetgeving. Momenteel wordt haar regering gesteund door een comfortabele meerderheid van de centrumlinkse coalitie Nueva Mayoría in de twee kamers (68 van de 120 zetels in de kamer van afgevaardigden en 21 van de 38 zetels in de senaat).

Economische situatie

Veerkracht bij economische crisissen

 

ZA_Chili_begrotingssaldo (NL)

 

De open economie van Chili is sterk afhankelijk van de koperexport (goed voor meer dan 50 % van de exportinkomsten) en van de wereldwijde financiële cyclus (door de grote internationale verwevenheid van de financiële sector). Maar de economie is bijzonder schokbestendig, dankzij een voorzichtig macro-economisch en financieel beleid en een lage overheidsschuld (minder dan 20 % van het bbp). Rekening houdend met het Sovereign  Wealth Fund van Chili is het land zelfs een nettocrediteur. Die sterke punten zorgen ervoor dat de wisselkoers fungeert als schokdemper bij een eventuele ernstige economische crisis en bij wispelturigheid van de wereldwijde financiële markten. Het Chileense bedrijfsklimaat is een van de beste van de regio en de regering blijft met haar economisch beleid buitenlandse investeringen aanmoedigen. De goede infrastructuur is een belangrijk pluspunt, terwijl regionale en  multilaterale handelsovereenkomsten hebben gezorgd voor een forse toename van de buitenlandse handel.

Hogere groei verwacht in 2015

 

ZA_Chili_reele_groei_bbp (NL)

 

In 2014 kampte de economie met een aantal kortetermijnuitdagingen doordat er een eind kwam aan de wereldwijde stijging van grondstoffenprijzen (in het bijzonder minder import van China) en de binnenlandse vraag afnam, een afname die zowel een invloed had op investeringen als op consumptie. De reële bbp-groei vertraagde vorig jaar tot 1,7 %, en de inflatie steeg tot 4,3 % door verschillende renteverlagingen in het tweede halfjaar van 2014 die bedoeld waren om de economie te stimuleren. Verwacht wordt dat in 2015 de inflatie opnieuw zal dalen en de economische groei stijgen (tot 2,7 %), dankzij een expansief beleid om de binnenlandse vraag en nieuwe  mijnbouwactiviteiten te stimuleren en om de buitenlandse vraag enigszins te herstellen. Als een gevolg van de verwachte lagere vraag naar koper in de komende jaren in ieder geval in vergelijking met de vorige jaren - zouden de investeringen in de mijnbouwsector van het land echter lager zijn dan voorheen.

De Chileense banksector is vrij groot (de activa bedragen meer dan 200 % van het bbp), maar gezond, goed gereguleerd en voldoende gekapitaliseerd (met een solvabiliteitsratio van 13,5 %). De kredietkwaliteit is goed, met lage  niet-presterende leningen.

 

ZA_Chili_lopende_rekening (NL)

 

De buitenlandse economische positie van het land is stevig, met een laag tekort op de lopende rekening, vanwege de lagere import en gedaalde olieprijzen (Chili is een netto-invoerder van olie). De buitenlandse schuld is licht toegenomen, maar is voor het grootste deel op lange termijn en goed beheersbaar (met een betalingscapaciteit van 25 % van de export van goederen en diensten; 60 % van de schuld houdt verband met niet-financiële bedrijfssectoren). De  buitenlandse liquiditeit is voldoende en het land heeft een goede toegang tot kapitaalmarkten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.