APAC Landenrapport Japan 2018

Landenrapport

 • Japan
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Verwacht wordt dat de consumentenprijzen onder invloed van de hogere olieprijzen en zwakkere yen in 2018 verder zullen stijgen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Indonesië 2018 - kerncijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Indonesië 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economische situatie

Groei heeft zich hersteld in 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Indonesië 2018 - bbp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een bbp-groei van 1,8% in 2017 groeide de Japanse economie sneller dan verwacht, vooral door een grotere buitenlandse vraag en een  ondersteunend fiscaal beleid. Verwacht wordt dat deze positieve trend zich zal doorzetten in 2018, met een verwachte economische groei van 1,5%, vooral gestimuleerd door de binnenlandse vraag.

De export steeg in 2017 met meer dan 6%, vooral geholpen door de devaluatie van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds eind 2016 en een herstel van de particuliere investeringen. Een krappere arbeidsmarkt en een groeiend aantal bankleningen aan niet-financiële bedrijven doen de binnenlandse vraag toenemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Indonesië 2018 - Inflatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtige binnenlandse activiteit zorgt voor opwaartse druk op de inflatie. Na een deflatie in 2016 (als gevolg van een sterkere yen en lage olieprijzen) is de inflatie in 2017 gestegen tot 0,5%. Verwacht wordt dat de consumentenprijzen onder invloed van de hogere olieprijzen en zwakkere yen in 2018 verder zullen stijgen, maar ook dat de lage looninflatie ver onder het streefdoel van 2% van de regering zal blijven. De Bank van Japan is daarom van plan om haar monetair beleid uiterst soepel te houden, met negatieve rentevoeten die ongewijzigd blijven in 2018, terwijl de regering haar stimuleringsprogramma’s voortzet.

De last van een te grote overheidsschuld en andere uitdagingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Indonesië 2018 - export

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een lange periode van soepel fiscaal beleid kampt de Japanse regering met een zeer hoge staatsschuld (ongeveer 220% van het bbp in 2017). Japan rekent vooral op binnenlandse schuldeisers om de overheidsschuld te ondersteunen (ongeveer 90% is in handen van Japanse investeerders), wat de financieringsbasis minder vatbaar maakt voor kapitaalvlucht. Maar dit schuldniveau aanhouden is duur en een verdere stijging van de overheidsschuld zou die op een bepaald moment onhoudbaar maken.

Japan staat voor enkele grote uitdagingen. Naast het hoge begrotingstekort staat het land voor demografische uitdagingen: het aantal inwoners daalt en de beroepsbevolking krimpt ook. Zonder de nodige maatregelen zal Japan onvermijdelijk te maken krijgen met een krimpende belastingbasis en groeiende pensioenuitgaven. Veel industrieën hebben het al moeilijk door een gebrek aan personeel, wat leidt tot hogere arbeidskosten en hun internationale concurrentiepositie aantast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Indonesië 2018 - begrotingssaldo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een duurzaam herstel te bereiken en de economische prestatie van het land op lange termijn te stimuleren, moet men dringend werk maken van een flexibelere arbeidsmarkt, een einde maken aan de bescherming van landbouwers, dokters en farmaceutische bedrijven en bedrijven verder dereguleren. De regering heeft herhaaldelijk aangekondigd dat ze die zaken in deze regeerperiode wil aanpakken, maar al deze hervormingen stuiten nog op hevig verzet van machtige belangenverenigingen. Toch valt nog te bezien of en wanneer structurele hervormingen zullen plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
APAC rapport voorkant 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.