NAFTA Landenrapport Panama 2018

Landenrapport

 • Panama
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 jan 2018

De bouwsector profiteert van grote infrastructuurprojecten en biedt kansen aan internationale bouwbedrijven, vooral nadat Odebrecht zich heeft teruggetrokken van de markt.

 

NAFTA Panama 2018

 

 

Bbp-groei rond 5% verwacht voor 2018 en 2019

Panama’s economie is klein, heel open, zeer gediversifieerd, volledig gedollariseerd en naar regionale maatstaven erg concurrentieel. Maar het land staat voor de uitdaging om de werking van zijn instellingen te verbeteren, corruptie en misdaad te bestrijden en de onafhankelijkheid van het gerechtelijke apparaat te verbeteren. Om zijn positie als logistiek knooppunt en financieel centrum te handhaven, moet het algemene niveau van het onderwijs verbeterd worden.

Het bbp groeide in 2017 met 5,5% en zal naar verwachting jaarlijks met ongeveer 5% procent groeien in 2018 en 2019, gesteund door een uitbreiding van het kanaal en projecten van openbare werken (infrastructuur). Verwacht wordt dat de inflatie in 2018 laag zal blijven, een afspiegeling van de hoge mate van dollarisering. De overheidsschuld zal relatief gematigd stabiel blijven (rond 39% van het bbp), gefinancierd met lange looptijd (gemiddeld 10 jaar) en houdbaar (lage betalingscapaciteit). De regering moet wel blijven proberen om het fiscale kader te verbeteren omdat de belastinginkomsten, ondanks enkele verbeteringen, nog altijd tot de laagste van de regio behoren.

Terwijl de jaarlijkse tekorten op de lopende rekening met meer dan 4% van het bbp relatief hoog blijven, worden ze volledig gedekt door directe buitenlandse investeringen. De buitenlandse schuld is onder controle, met meer dan 50% voor rekening van het banksysteem. Een sovereign wealth fund en de buitenlandse tegoeden van banken beperken liquiditeitsrisico’s.

Panama’s financiële sector is stabiel met een relatief hoge en stijgende kapitalisering (solvabiliteitsratio boven 15%) en een laag niveau van niet-rendabele leningen. Het IMF heeft echter aangeraden om het kader voor toezicht en crisisbeheer te versterken en een systeemrelevante liquititeitsfaciliteit voor banken te creëren, aangezien er door de volledige dollarisering van de economie geen kredietverstrekker in laatste instantie is.


 

 

Dynamicline

 

 


 

 

NAFTA rapport voorkant

 

Download

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land. Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

Download icoon

 

Download hier gratis het rapport

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.