Market Monitor ICT Verenigde Arabische Emiraten 2017

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Electronica/ICT

06 jun 2017

Voor 2017 wordt de waarde van de ICT-markt, die stabiel is gebleven sinds 2015, geschat op USD 4,5 miljard.

  • De ICT-waardeketen in de VAE omvat verkopers, distributeurs, detailhandelaren in energie, wederverkopers en andere kleine detailhandelaren; productie valt hier niet onder. De meeste verkopers en distributeurs zijn aanwezig in de vrijhandelszones van Dubai en distribueren van daaruit naar het hele Midden-Oosten.
  • Sinds eind 2015 oefenden de lage olieprijzen een neerwaartse druk uit op de economie en de discretionaire uitgaven, waaronder het ICT-segment. Voor 2017 wordt de waarde van de ICT-markt, die stabiel is gebleven sinds 2015, geschat op USD 4,5 miljard.
  • Net als in 2016 wordt de ICT-markt in de VAE gekenmerkt door zware concurrentie, marges kleiner dan 10%, lage toetredingsdrempel en een stagnerende groei in deelsegmenten zoals pc’s en desktops. De heffing van douaneaccijnzen op bepaalde duurzame consumptiegoederen en IT-producten in India had een negatieve invloed op de algemene vraag naar ICT-producten.
  • Sinds 2015 is het aantal betalingsachterstanden en late betalingen sterk gestegen, net als weglopers door cashproblemen in deze sector. Een van de hoofdredenen voor het toegenomen aantal wanbetalingen blijft het gebrek aan steun van banken in de vorm van minder of voorzichtige leningen. Voor 2017 blijven de vooruitzichten op het vlak van betalingsachterstanden en insolventies gematigd.
  • Ons acceptatiebeleid blijft zeer selectief; we zijn vooral voorzichtig ten overstaan van distributeurs en wederverkopers die naar landen met grote politieke risico’s in het Midden-Oosten en Afrika exporteren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.