MENA Landenrapport Marokko 2018

Landenrapport

 • Marokko
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

24 jul 2018

Verwacht wordt dat de economische groei enigszins zal afzwakken in 2018 aangezien minder goede weersomstandigheden de output van de landbouw negatief beïnvloeden.

MENA Marokko 2018 kerncijfers

 

MENA Marokko 2018 vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd:
Koning Mohammed VI
(sinds 30 juli 1999)

Regeringsvorm:
Constitutionele monarchie.
De koning in Marokko heeft
verregaande uitvoerende en
wetgevende bevoegdheden.
 

Bevolking:
35,2 miljoen (naar schatting)

Een stabiele monarchie, maar er blijven risico’s bestaan

De politieke situatie is relatief stabiel. Koning Mohammed VI heeft de meeste politieke macht in handen. Er is geen onmiddellijke dreiging voor de monarchie en het establishment, omdat de koning populair is bij de bevolking.

De sociale onrust is echter toegenomen sinds 2017 wegens aanhoudende problemen (hoge jongerenwerkloosheid, inkomensongelijkheid en corruptie) die tot protesten in het noorden van het land hebben geleid. Toch wordt er geen grootschalige onrust verwacht op korte termijn.

Marokko blijft kwetsbaar voor de dreiging van islamitisch extremisme. Vooral Marokkaanse strijders die terugkeren uit Libië en Syrië baren de autoriteiten zorgen. Het land is echter gespaard gebleven van grote terroristische aanslagen de afgelopen jaren. De binnenlandse veiligheid staat hoog op de agenda van de regering, om negatieve gevolgen voor het toerisme te vermijden.

Economische situatie

MENA Marokko 2018 bbp

Hoger groeipotentieel op middellange termijn

Marokko heeft structurele hervormingen doorgevoerd om de economie te diversifiëren door de industriële productie te ontwikkelen, en dan vooral op export gebaseerde sectoren (auto’s, luchtvaart en elektronica), alsook om een gunstig investeringsklimaat te creëren (belastingvoordelen hebben veel investeerders aangetrokken). Lage loonkosten en een licht ondergewaardeerde munt zorgen voor grotere concurrentiekracht. Sinds 2000 is het bbp per persoon toegenomen met 70%.

MENA Marokko 2018 Vaste activa

Ondanks de vooruitgang die Marokko heeft geboekt, heeft het land toch nog een aantal zwakke plekken. Het land blijft sterk afhankelijk van de landbouw, die werk biedt aan zo’n 40% van de beroepsbevolking, en schommelingen in de output van de landbouw hebben grote gevolgen voor de particuliere consumptie en de economie. Toerisme, automotive-export en overschrijvingen leveren het grootste deel van de inkomsten in vreemde valuta op, maar zijn in sterke mate afhankelijk van de economische situatie in Europa. Bovendien is Marokko netto een belangrijke invoerder van olie en derhalve gevoelig voor de stijgende olieprijzen. Een laag opleidingsniveau, tekortkomingen op het gebied van de infrastructuur, corruptie en een inefficiënte arbeidsmarkt blijven ten slotte struikelblokken, terwijl concurrentie uit Azië de toekomstige rentabiliteit binnen de productiesector beperkt zal houden.

MENA Marokko 2018 begrotingssaldo

Verwacht wordt dat de economische groei enigszins zal afzwakken in 2018 aangezien minder goede weersomstandigheden de output van de landbouw negatief beïnvloeden. Hoe dan ook blijft de economische opleving aanhouden dankzij de sterke prestaties van verschillende sectoren (automotive, luchtvaart, chemie, elektronica en toerisme). De inflatie blijft onder de 2%. De banksector profiteert van een sterke regelgeving, die voor een voldoende solvabiliteitsratio en genoeg liquiditeit zorgt.

Het begrotingstekort zal naar verwachting dalen tot 4% van het bbp in 2018 en zal op middellange termijn afnemen. Lopende subsidies en infrastructuurinvesteringen zorgen dan weer voor hoge overheidsuitgaven. Verwacht wordt dat de staatsschuld de komende jaren stabiel zal blijven op circa 75% van het bbp, wat hoog is in vergelijking met andere opkomende markten. Dankzij de gunstige schuldenmassa zijn de risico’s op herfinanciering echter beperkt, aangezien een groot deel van de schuld binnenlands gefinancierd wordt en de gemiddelde vervaltijd is verlengd tot meer dan zeven jaar. Marokko heeft ook nog steeds voldoende toegang tot de internationale kapitaalmarkten.

MENA Saoedi- Arabië 2018 - export

Marokko’s externe positie is aanvaardbaar: het tekort op de lopende rekening bedraagt ongeveer 4,5% van het bbp en de buitenlandse schuldenlast is redelijk (ongeveer 45% van het bbp), terwijl de financieringsbehoeften voldoende worden gedekt door deviezenreserves (meer dan zes maanden importdekking in 2018). Hoewel Marokko opschuift naar een meer flexibele wisselkoers (de dinar is momenteel gekoppeld aan een valutamandje van 60% euro en 40% Amerikaanse dollar), verloopt deze transitie heel geleidelijk, wat de wisselkoersrisico’s zou moeten beperken. De voorzorgsliquiditeitslijn die Marokko van het IMF heeft gekregen (maar waarvan het land geen gebruik heeft gemaakt), is verlopen. Er wordt nog steeds overlegd over een vervolgprogramma, dat een geruststelling voor investeerders zou betekenen.

Rode lijnLandenrapport MENA voorkant

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel.

Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.