Market Monitor Voeding Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Voeding

19 dec 2018

Als gevolg hiervan blijven de inputkosten voor Britse voedingsbedrijven hoog, terwijl de kans om prijsstijgingen door te berekenen aan de retailers beperkt is.

  • Winstmarges zijn verder verslechterd
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 45 à 60 dagen
  • Meer betalingsachterstanden en insolventies verwacht

 

 

 

 

 

Market Monitor voeding VK OV 2018

 

 

 

 

 

De waardevermindering van het Britse pond sinds het brexit-besluit van juni 2016 heeft de kosten van grondstoffen en levensmiddelen voor veel Britse voedingsproducenten en -verwerkers die afhankelijk zijn van import verhoogd (meer dan 45% van de in het Verenigd Koninkrijk geconsumeerde levensmiddelen wordt geïmporteerd). Terwijl de wisselkoers van het Britse pond in 2018 minder volatiel was dan in 2017, bleef de inflatoire kostendruk voor geïmporteerde producten hoog.

Als gevolg hiervan blijven de inputkosten voor Britse voedingsbedrijven hoog, terwijl de kans om prijsstijgingen door te berekenen aan de retailers beperkt is. Verdere consolidatie in het retailsegment (vooral bij grote retailers) en het toenemende marktsucces van discounters blijven wegen op de leveranciers in de voedselvoorzieningsketen. Het hefboomeffect op het retailsegment wordt beperkt door het feit dat het segment van de voedselproducenten en -verwerkers wordt gedomineerd door kleine en middelgrote spelers in een sterk gefragmenteerde markt.

Als gevolg hiervan zijn de winstmarges van de voedingsbedrijven in 2018 verder verslechterd, een ontwikkeling die zich naar verwachting in 2019 zal voortzetten. De trend naar lage winstmarges en lastige of destabiliserende contracten blijft in de sector aan de orde van de dag, gedreven door de noodzaak om klantrelaties te behouden en/of productievolumes te handhaven als middel om overheadkosten te dekken ten koste van de winstgevendheid - wat op lange termijn onhoudbaar is. Het is dan ook geen verrassing dat producenten en verwerkers in toenemende mate fusies en overnames nastreven om hun hefboomeffect in prijsonderhandelingen (en productaanbod) met de grote retailers te vergroten.

 

 

 

 

 

Market monitor Voeding VK 2018

 

 

 

 

Risicobeperking met termijncontracten en valuta-afdekking blijft een belangrijke discipline voor bedrijven. Bedrijven die termijnposities innemen, zullen ongetwijfeld een deel van de neerwaartse risico’s in verband met prijszetting en brexit verminderen. Dat gezegd hebbende, hebben veel bedrijven door het hoge aandeelvan mkb-bedrijven in het segment van de voedselproducerende/ verwerkende bedrijven, te kampen met een gebrek aan middelen en verfijning om deze mechanismen effectief te beheren.

Betalingen in de Britse voedingssector duren gemiddeld 45 tot 60 dagen. Door het onvermogen om hogere inputkosten te absorberen en de toegenomen druk op de marges zijn de betalingsachterstanden en het aantal insolventies dit jaar toegenomen en blijven ze op een hoog niveau. Wij verwachten dat deze stijgingen zich in ieder geval in de eerste helft van 2019 zullen voortzetten. Sommige grote spelers blijven de toeleveringsketen onder druk zetten wat de prijzen en betalingsvoorwaarden betreft. Vooral voor kleine voedingsbedrijven brengt dit cashflow-uitdagingen met zich mee. Ondanks de huidige moeilijke marktomstandigheden in de sector blijft de toegang tot externe financiering (bijvoorbeeld bankleningen) behoorlijk stabiel. In deze sector wordt op grote schaal
gebruikgemaakt van leningen met activa als onderpand.

 

 

 

 

Market monitor voeding VK S/Z 2018

 

 

 

 

Door de ongunstige ontwikkelingen is ons acceptatiebeleid voor de voedingssector over het algemeen restrictiever geworden. Dit geldt met name voor het sterk  importafhankelijke vleessegment, waar de zwakkere wisselkoers de toch al smalle marges nog verder onder druk heeft gezet. Het vleessegment is sterk afhankelijk van uitzendkrachten, waarvan de beschikbaarheid sterk is afgenomen, waardoor de  arbeidskosten zijn gestegen. Een harde brexit zou een wezenlijke bedreiging vormen voor deze deelsector. Ook voor het segment vlees, groenten en fruit zijn we vrij restrictief, omdat beide deelsectoren sterk afhankelijk zijn van de import. Zowel fraude door bedrijven die maar kort bestaan als identiteitsfraude, blijven een hardnekkig probleem in 2018, vooral in de deelsectoren vlees en fruit en groenten.

We zijn ook voorzichtiger met het zuivelsegment, waar de ontwikkeling van de prijzen af boerderij en ongunstige weersomstandigheden in 2018 een negatieve invloed hadden op de marges en de druk in de hele toeleveringsketen verder hebben vergroot. Vaste prijscontracten betekenen dat producenten en verwerkers niet noodzakelijkerwijs in staat zijn om hun marges terug te verdienen.

market monitor voeding VK Vooruitzichten 2018

Dankzij een redelijk goede prestatie en solide exportverkopen in sommige segmenten (bijvoorbeeld likeuren) blijft ons acceptatiebeleid neutraal voor de deelsector dranken, terwijl we over het algemeen openstaan voor de food-retail, waar de vraag stabiel blijft. Het toenemende succes van discounters is echter de drijvende kracht achter de structurele veranderingen in dit segment, vandaar dat er sprake is van een aanzienlijke consolidatie in de markt. (bijvoorbeeld de fusie van Tesco met Booker en de mogelijke
fusie tussen Asda en Sainsbury´s).

Door ons voortdurende contact met bedrijven binnen de sector zitten we zeer dicht op de ontwikkelingen en waken we over de veranderende dynamiek en uitdagingen in de hele voedselvoorzieningsketen. Het feit dat we in contact staan en verslagen over de bedrijfsvoering ontvangen van veel voedingsbedrijven betekent dat we grenswaarden en de aanvaardbare risicobereidheid kunnen blijven aangeven.

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.