Market Monitor Voeding Mexico 2018

Market Monitor

  • Mexico
  • Voeding

19 dec 2018

De Mexicaanse voedingsindustrie presteerde goed in 2018, met een verwachte stijging van de totale voedselverkoop van 8,7% op jaarbasis in 2018.

De Mexicaanse voedingsindustrie presteerde goed in 2018, met een verwachte stijging van de totale voedselverkoop van 8,7% op jaarbasis in 2018 tot 1.810 miljard MXN (78,7 miljard euro). De Mexicaanse voedings- en landbouwsector is sterk exportgericht en de meeste bedrijven hebben de afgelopen jaren stabiele winstmarges getoond, aangezien de Verenigde Staten het nultarief voor alle Mexicaanse importen volgens de NAFTA-overeenkomst hebben gehandhaafd. Volgens het ontwerp van de heronderhandelde USMCA-overeenkomst blijven alle huidige nultarieven voor levensmiddelen en landbouwproducten in het kader van de NAFTA ongewijzigd.

De USMCA-overeenkomst moet echter nog in alle drie de lidstaten worden geratificeerd. Als dit mislukt en de handelsgeschillen opnieuw oplaaien, kan dit grote gevolgen hebben voor de Mexicaanse voedingssector, aangezien de Mexicaanse export van voedings- en landbouwproducten naar de VS door de tarieven kan worden beïnvloed. Aangezien Mexico het grootste deel van zijn zuivel uit de VS importeert, zou een nieuwe verslechtering van de handelsbetrekkingen tussen de VS en Mexico het land ertoe kunnen aanzetten de productie op eigen gebied op te voeren.

In de Mexicaanse voedingssector kunnen zich belangrijke structurele veranderingen voordoen met de inauguratie van president Andrés Manuel López Obrador. De nieuwe regering zou beleidsmaatregelen kunnen nemen om de binnenlandse productie te  verhogen en de nadruk kunnen leggen op binnenlandse programma’s voor  landbouwsteun. Momenteel importeert Mexico nog steeds meer dan 40% van het voedsel dat het consumeert, voornamelijk uit de VS, en heeft het een productietekort in zuivel, vee, granen en oliehoudende zaden.

 

 

Market monitor Voeding Mexico BBP 2018

 

 

De financieringsbehoeften en de financiële schuldenlast zijn hoog in de voedingssector en de bereidheid van banken om leningen te verstrekken heeft verdere investeringen aangemoedigd. De maximale betalingstermijn varieert van 30 tot 120 dagen, afhankelijk van het soort product (bederfelijke of niet-bederfelijke voedingsproducten).

De betalingsachterstanden kunnen de komende maanden toenemen door de aanhoudende onzekerheid op de markt over de toekomst van de USMCA. De toezegging van de nieuwe regering om het minimumloon te verhogen en de levensstandaard van de bevolking te verhogen, biedt echter ook goede vooruitzichten voor de groeiverwachtingen in de voedings- en drankenindustrie. Het aantal insolventies in de voedingssector is over het algemeen laag en voor 2019 wordt geen grote stijging verwacht. De meeste achterstallige betalingen, meestal kleine bedragen, zijn het gevolg van langdurige wanbetaling als gevolg van administratieve redenen of commerciële geschillen.

market monitor voeding Mexico vooruitzichten 2018

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor de voedingssector over het algemeen openstaan voor alle belangrijke deelsectoren. De vooruitzichten voor vlees, zuivel, dranken en food-retail zijn positief, met een gestage omzetgroei op korte en middellange termijn. Voor kleine afnemers proberen we geactualiseerde financiële gegevens te verkrijgen en leggen we de nadruk op gezonde financiële ratio’s, een laag schuldprofiel en een lage risicoconcentratie. We zullen de heronderhandelingen over USMCA nauwlettend volgen en ons acceptatiebeleid zo nodig aanpassen.

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.