Market Monitor Voeding Italië 2018

Market Monitor

  • Italië
  • Voeding

19 dec 2018

Het vleessegment heeft geprofiteerd van de stabilisatie van de omzet in 2017 en 2018 na een aantal jaren van dalende verkoop als gevolg van veranderde consumptiegewoonten.

  • Groei van meer dan 2% verwacht in 2018 en 2019
  • Het retailsegment blijft onder druk staan
  • Geen toename van betalingsachterstanden verwacht

 

 

 

Market monitor Voeding Italië overzicht 2018

 

 

 

Met ongeveer 385.000 medewerkers in meer dan 6.800 bedrijven en een totale omzet van meer dan 137 miljard euro in 2017, oftewel 8% van het Italiaanse bbp, is de voedingssector een van de belangrijkste bedrijfstakken in Italië. De voedselproductie  steeg  op jaarbasis met 3,2% in 2017 ten opzichte van 2016 en met 1,9% in de eerste helft van 2018. De export van agrovoedingsmiddelen kende in 2017 een solide stijging van 6,8% tot meer dan 41 miljard euro en 3,1% in de eerste helft van 2018. De binnenlandse consumptie was minder dynamisch met een stijging van slechts 0,9% in de eerste helft van 2018. De productie, verwerking en retail in de Italiaanse voedingssector blijven sterk versnipperd, in een zeer competitief bedrijfsklimaat.

 

 

 

market monitor voeding Italië BBP 2018

 

 

Het vleessegment heeft geprofiteerd van de stabilisatie van de omzet in 2017 en 2018 na een aantal jaren van dalende verkoop als gevolg van veranderde consumptiegewoonten, terwijl de drankensector een goede exportprestatie liet optekenen, vooral voor wijn. Het segment voedingsretail lijdt onder een felle concurrentie, te veel actieve spelers en een lage gemiddelde omvang van de voedingsretailers. Zelfs de grootste Italiaanse voedingsretailers zijn klein vergeleken met andere, grote internationale spelers. Tegelijk vormt e-commerce een steeds grotere uitdaging voor traditionele, fysieke winkels. Voorlopig blijft dit segment echter vrij veerkrachtig en helpt een positieve kredietcyclus het risico op liquiditeitsproblemen te beperken.


Hoewel de algemene prognose voor de economische prestaties van Italië onzekerder is geworden, wordt op basis van de veerkracht van de sector verwacht dat de groei van de voedingssector in 2019 zal aanhouden. Ondanks het feit dat de winstgevendheid van de levensmiddelenbedrijven over het algemeen laag is, wordt verwacht dat de winstmarges in 2019 stabiel zullen blijven, mede rekening houdend met het huidige niveau van de voedselgrondstofprijzen. Voedingsproducenten en voedingsverwerkende bedrijven torsen vaak een grote schuldenlast om het nodige werkkapitaal te financieren. Als gevolg van de anticyclische prestaties blijven leningen aan de voedingssector echter interessant voor banken en andere financiële instellingen. Zo kunnen ze hun investeringen in activa diversifiëren.

 

 

 

Market monitor voeding Italië S/Z 2018

 

 

 

Sinds 2012 legt een nieuwe wet (‘Artikel 62’) een maximale betalingstermijn van 30 dagen voor bederfbare waren en van 60 dagen voor niet-bederfbare waren op aan de voedingssector. We stellen vast dat de meeste bedrijven zich daaraan houden, terwijl eventuele verzoeken om betalingsuitstel doorgaans te maken hebben met liquiditeitsproblemen bij de afnemers. Gezien de voorspelde solide prestaties verwachten wij dat er in 2019 geen sterke toename van  betalingsachterstanden en/of insolventies zal optreden. Ons acceptatiebeleid voor Italiaanse voedingsbedrijven blijft over het algemeen open. We zijn selectiever als het gaat om de deelsector voedingsretailers als gevolg van de uitdagende marktomstandigheden, waaronder de toenemende concurrentie van e-commerce.

market monitor voeding Italië vooruitzichten 2018

Net als in 2017 zien we dit jaar veel gevallen van vermeende fraude in de voedingssector, vooral in het segment vlees, vis en groothandel. Daarom kijken we vooral naar de frequentie van aanvragen voor kredietlimieten en de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering. Financiële cijfers van afzonderlijke bedrijven die  afwijken van het gemiddelde voor de sector/deelsector, zijn een waarschuwingssignaal.

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.