Market Monitor Voeding Duitsland 2018

Market Monitor

  • Duitsland
  • Voeding

19 dec 2018

Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2018 met 1,1% ten opzichte van het jaar daarvoor, tot EUR 88,1 miljard.

  • Binnenlands marktklimaat blijft moeilijk
  • Meer betalingsachterstanden en insolventies
  • Fraudegevallen nemen nog steeds toe

 

 

 

 

 

market monitor voeding Duitsland Overzicht 2018

 

 

 

 

 

Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nominale omzet in de eerste helft van 2018 met 1,1% ten opzichte van het jaar  daarvoor, tot EUR 88,1 miljard, vooral dankzij de hogere  marktprijzen in Duitsland en de grootste exportmarkten.

In 2018 werd het binnenlandse marktklimaat steeds moeilijker voor voedingsproducenten en -verwerkers als gevolg van stijgende inputkosten (waaronder loonkosten) en krimpende marges. De Duitse retailmarkt voor voeding is de meest competitieve van Europa, met lage marktprijzen door de overweldigende kracht van toonaangevende voedingsretailers en -discounters. Samen met de zware concurrentie en prijzenoorlogen in de voedingsretail wijst dit erop dat producenten, verwerkers en leveranciers van voeding hun kosten moeilijk konden doorberekenen. Deze situatie zal naar verwachting in 2019 min of meer onveranderd blijven.

 

 

 

 

 

Market monitor Voeding Duitsland BBP 2018

 

 

 

 

 

De situatie in het zuivelsegment is sinds eind 2016 enigszins gestabiliseerd, maar volatiele marktprijzen en moeilijkheden om hogere inputkosten door te rekenen in de verkoopprijzen blijven een probleem. Terwijl de overcapaciteit van invloed is op de deelsector dranken, hebben veel vleesverwerkers en -producenten te lijden onder hogere aankoopprijzen, met name voor varkensvlees, terwijl hun vermogen om deze stijgingen door te berekenen aan de retailers beperkt is als gevolg van langetermijncontracten. Door de invoering van een minimumloon in januari 2017 kwamen ook de marges en liquiditeit onder extra druk te staan, terwijl het marktklimaat wordt gekenmerkt door een overaanbod aan gestandaardiseerde vleesproducten.

Voedingsproducenten en -groothandelaren betalen gemiddeld binnen 30 dagen, terwijl de betalingsvoorwaarden van voedingsretailers vaak schommelen tussen 45 en zelfs 90 dagen of meer.Doordat voedingsverwerkende bedrijven en retailers langere betalingstermijnen vragen aan hun directe leveranciers om hun werkkapitaal te verbeteren, ontstaat in de hele toeleveringsketen een golf van langere betalingstermijnen. Zo worden de al lage winstmarges voor veel bedrijven nog kleiner. Hoewel de  afhankelijkheid van banken voor externe financiering groot is, zijn financiële instellingen in vergelijking met andere bedrijfstakken eerder onwillig om leningen te verstrekken aan voedingsbedrijven.

 

 

 

 

 

market monitor voeding Duitsland S/Z 2018

 

 

 

 

 

De betalingsachterstanden en insolventies zijn licht toegenomen, vooral in het moeilijke vleessegment, maar ook in de deelsectoren dranken en groenten en fruit. Het meeste risico lopen de (kleine) bedrijven zonder exportmogelijkheden of gespecialiseerde producten, naast bedrijven die al financieel zwak staan. Ons acceptatiebeleid voor de voedingssector blijft over het algemeen neutraal, met een restrictiever beleid voor vleesproductie/- verwerking en dranken; voor 2019 verwachten we immers dat het moeilijke bedrijfsklimaat in die sectoren zal aanhouden.

De Duitse voedingsindustrie blijft kampen met grote fraudegevallen. Hun aantal neemt nog toe en ze worden steeds vernuftiger en professioneler. Vooral in de segmenten vis en groenten en fruit plaatsen criminele kopers bestellingen onder kredietvoorwaarden waarbij ze die goederen gemakkelijk kunnen doorverkopen. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het aantal kredietlimieten die op korte tijd worden aangevraagd, vooral wanneer de kopers pas opgericht zijn en wanneer het management en/of de aandeelhouders onlangs veranderd zijn of wanneer de bedrijfstak van de koper niet overeenkomt met de bestelde goederen (bijvoorbeeld een staalbedrijf dat voedingswaren bestelt). Hetzelfde geldt wanneer een koper proactief financiële cijfers stuurt die op ongewoon hoge winstmarges wijzen.

 

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.